Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за заседание на Общинския съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 31.03.2011 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Годишен доклад за 2010 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2007-2013 г.
2. Упражняване правата на принципал към "Медикотехническа лаборатория" ЕООД – 2 броя.
3. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишният финансов отчет за 2010 година на Еднолично акционерно дружество с фирма "АКАДЕМИК ОЙЛ" ЕАД.
4. Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации.
5. Участие на Община Свищов като партньор в проект на БФХТ за изграждане на малък хокеен терен с изкуствена трева върху спортната площадка на СОУ "Цветан Радославов".
6. Отчет за изпълнените мерки през 2010 г., предвидени в плана за действие на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов и приемане на актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Свищов за периода 2010 – 2014 г.
7. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Свищов за 2011 г.
8. Управление на публична общинска собственост – 2 бр.
9. Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг.
10. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване допълнително право на строеж.
11. Разпореждане с част от недвижим имот – прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице чрез продажба на общинската част.
12. Закупуване на прилежащ терен, към сграда с режим отстъпено право на строеж.
13. Отдаване под наем или аренда без публичен търг или конкурс на земеделска земя от общинския поземлен фонд по плановете за земеразделяне в землищата на Община Свищов.
14. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия.
15. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов.
16. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
17. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация.
18. Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд "Общо заболяване и майчинство" на Анелия Стефанова Данаилова.
19. Отпускане на еднократни парични помощи – 6 броя.
20. Включване на обект в списъка за приватизация за 2011 година.
21. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:....../п/.........

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания