Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

8,03% е нивото на безработицата през февруари

През месец февруари в община Свищов се наблюдава незначително нарастване на броя на регистрираните безработни лица. В края на месеца те наброяват 1627 лица, което представлява увеличение на абсолютния брой в сравнение с предходния месец с 19 души. Равнището на безработица в края на месец февруари е 8,03% (при 9,78% на национално и 9,33% на областно ниво).
В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните е по-малък със 191 души, а равнището е по-ниско с 0,95 процентни пункта, като продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво.
Характеристики на безработицата през месеца:
• Пол и възраст – в структурата по пол са почти идентични броят и относителният дял на двата пола – броят на жените надвишава едва с 13 души този на мъжете; относителният им дял е 50,40% за жените и 49,6% за мъжете.
• Възрастова структура на регистрираните безработни лица.
Отбелязва се /макар и незначително/ нарастване в броя на лицата във всички възрастови групи:
- лицата на възраст до 29 години се увеличават с 14 души, а относителният им дял нараства с 0,69 процентни пункта;
- лицата във възрастовата група 30-49 години нарастват само с един човек, но относителният им дял намалява с 0,44 процентни пункта;
- възрастова група над 50 години увеличава броя си с 4 души, а относителният им дял намалява с 0,24 процентни пункта.
• Професионални характеристики:
Броят на лицата с работническа професия остава абсолютно непроменен /631 души/, но относителният им дял в професионалната структура намалява с 0,46 процентни пункта.
Увеличава се броят на специалистите за сметка на намаляване на лицата без квалификация и специалност. Броят на специалистите нараства с 23 души, а относителният им дял нараства с 1,12 процентни пункта.
Лицата без специалност и квалификация намаляват с 4 души, а относителният им дял намалява с 0,69 процентни пункта.
• Степен на образование:
В тази структура се наблюдава леко намаление в броя и относителния дял на лицата с начално и без образование /с 5 души или 0,52 процентни пункта намаление на относителният им дял/. В останалите групи се отбелязва незначително нарастване. Групата на лицата с висше образование нараства с 14 души и увеличава относителния си дял с 0,73 процентни пункта; лицата със средно образование увеличават броя си с 6 души, но относителният им дял в структурата по образование намалява с 0,43 процентни пункта; с 8 души се увеличава групата на лицата с основно образование, а относителният им дял нараства 0,23 процентни пункта.
През месец февруари входящият и изходящ поток имат почти идентични стойности. Новорегистрираните лица са 168, лицата с възстановена регистрация са 14 /обща численост на входящия поток 182 души/.
Изходящият поток наброява 163 души, от които 66 са постъпилите на работа лица. От тях 33 са намерили трудова реализация с посредничество на дирекцията - 19 на несубсидирани работни места и 14 по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 73, по други причини – 24.
Обявените през месеца свободни работни места са 41.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания