Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 39, ал. 1, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, във връзка с чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.03.2011 г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), за трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на напорен водопровод за водоснабдяване на гр. Свищов с трасе от помпена станция "Стара", с. Вардим, изградена в поземлен имот (ПИ) № 000281 до преходен водоем V = 4000 м3, изграден в поземлен имот (ПИ) № 10118.0.393 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, Община Свищов.

С уважение: ......../п/...........

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания