Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства за Европейски етикет

Община Свищов кандидатства за Европейски етикет за иновации и добро управление.
Кандидатстването е във връзка с обявена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството покана към българските общини за участие в процедура по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво от Съвета на Европа.
Официалната акредитация за присъждане на този етикет България получи през декември миналата година в Страсбург на заседание на Европейската платформа на заинтересованите страни по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво.
От 1-ви февруари до 10-ти март 2011 г. българските общини имаха възможност да се включат в процедурата.
Съгласно изискванията, в Община Свищов бе гласувано решение от Общинския съвет за приемане и прилагане на 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията на Съвета на Европа, сред които са: стабилно финансово управление, върховенство на закона, иновации и отвореност към промени, компетентност и капацитет, откритост и прозрачност, ефикасност и ефективност, етично поведение, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност и др. Освен това, бе изготвен и представен доклад от председателя на Общинския съвет за резултатите от проведено анкетно проучване сред съветниците, а общинската администрация попълни Еталон (бенчмарк) за самооценка по 12-те принципа на добро демократично управление и приложи доказателствен материал към него на хартиен и електронен носител.
Документите бяха внесени в деловодството на МРРБ на 10 март 2011 година лично от кмета на Общината Станислав Благов.
Според предварителната информация, оценката и подборът на кандидатствалите общини ще се извършва от акредитирана Комисия за присъждане на Етикета, която е обществено-държавен орган за изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. За по-голяма обективност ще бъде проведено и анкетно проучване сред гражданите в съответните общини.
Официалната церемония по връчване на Европейския етикет (под формата на кристален приз) на общините ще бъде проведена през април 2011 г.
Етикетът за иновации и добро управление представлява еталон за определено ниво на качеството на общинското управление. Целта е да се стимулират и инициират действия, гарантиращи на гражданите правото на добро управление, а местната власт ефективно да подобрява дейността си, водейки се по национални и европейски стандарти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания