Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
ПО ПРОЕКТ BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001

На 23 февруари в Зала 1 на Община Свищов се състоя встъпителна конференция по проект BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001 "Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства от община Свищов". Проектът се изпълнява от Община Свищов в партньорство с Фондация "Екип" – град София.
Официални гости на събитето бяха кметът на Общината Станислав Благов, председателят на Общинския съвет Милен Манолов, заместник-кметът по социална и интерграционна политика Пламен Александров и Биляна Житярова, член на УС на Фондация "Екип". Участници в конференцията бяха членовете на екипа на проекта, кметове на кметства от община Свищов, директори на училища и детски градини, представители на Местната комисия за борба с противообщесвените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел "Закрила на детето", дирекция "Социално подпомагане", Детска педагогическа стая, медии.
Презентация за проекта пред присъстващите направи неговият ръководител Ася Михайлова.
Общата стойност на този проект е 155 620,44 лв., изцяло осигурени от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а срокът за изпълнение на проектните дейности - 14 месеца.
Цели на проекта са:
1. Създаване на възможности за достоен и пълноценен живот, подпомагане личностната и социална интеграция на деца и семейства в община Свищов чрез създаване на Център за обществена подкрепа;
2. Осъществяване на необходимата и подходяща закрила на 50 деца и семейства в риск чрез устойчиво предоставяне на комплексни услуги и обучение на специалисти, работещи с деца.
Съгласно графика за изпълнение на проектните дейности, Центърът за обществена подкрепа в град Свищов ще заработи през юли 2011 година. Предоставяните социални услуги в него ще са насочени към:
1. Реинтеграция и работа с деца от специализирани институции;
2. Приемна грижа и осиновяване;
3. Превенция на отклоняващото се поведение;
4. Превенция на отпадане от училище;
5. Превенция на насилието.
В Центъра за обществена подкрепа в град Свищов ще бъде назначен екип от специалисти, както следва: директор, двама социални работници, педагог, двама психолози, заедно с помощен персонал - хигиенист и работник поддръжка.
Предвижда се приблизително около 80 % от децата и семействата, които ще бъдат консултирани в Центъра, да постъпват с направление от отдел "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане", а останалите ще са насочени от МКБППМН.

За повече информация:
Ася Михайлова
Ръководител на проекта
Сл. тел.: 0631/ 6 06 15; e-mail: pavlovam@abv.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания