Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИМОТИТЕ ПО ПАРАГРАФ 4

ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов, на основание §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ПП ЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповеди с №№ СА-02-11-1, СА-02-11-2 и СА-02-11-3 от 08.02.2011 г са одобрени плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по §4 от ЗСПЗЗ на к.е. 78 и 80, к.е 77 и 79 и к.е. 84, 86 и 92 в местността "Стъклен" от землището на Община Свищов.
Одобрените планове могат да бъдат обжалвани чрез Областен управител В. Търново пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от обнародването на настоящите заповеди в "Държавен вестник" бр. 16 от дата 22.02.2011 г.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в Община Свищов и могат да бъдат разгледани от 22.02.2011 г. в 14-дневен срок по всяко време на работния ден.


КМЕТ НА ОБЩИНАТА ……/п/…………
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания