Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за сесия на Общинския съвет - 24.02.2011 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ
Тел.: +359 631 681 03, Факс: +359 631 605 04
E-mail: obshtinskisavet@abv.bg
Адрес: гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" 2

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2011 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на регистриран одитор на "МБАЛ Д-р Димитър Павлович" ЕООД, гр. Свищов за 2010 година.
2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов през 2010 година.
3. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2010 година.
4. Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
5. Управление общинска собственост – 2 бр.
6. Определяне на наемни цени на земите от Общинския поземлен фонд за стопанската 2011/2012 година.
7. Промяна на Решение № 820/25.02.2010 г., Прот. № 52 на Общински съвет – Свищов.
8. Преобразуване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост.
9. Приемане на програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов.
10. Приемане на Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов за 2010 година.
11. Участие в процедура по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
12. Кандидатстване с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) 2007-2013 година.
13. Актуализация на годишния план за приватизация за 2011 година.
14. Отпускане на еднократни парични помощи – 5 броя.
15. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:..../п/......
МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания