Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

19 785 000 лева е проекто-бюджета за 2011

На 8 февруари 2011 година в Зала 1 на Общината се състоя публично обсъждане на отчета за изпълнение на общинския бюджет през 2010 година и проекта за Бюджет 2011.
Данните бяха представени от кмета Станислав Благов и директора на дирекция "Финансови дейности" Стефан Кирчев, а в обсъждането се включиха общински съветници, представители на неправителствени организации, второстепенни бюджетни разпоредители, общинската администрация, медии, граждани. Да наблюдават публичното обсъждане на отчета на Бюджет 2010 и проекта за Бюджет 2011 в залата бяха дошли и ученици от СОУ "Димитър Благоев".
В отчета на Бюджет 2010 бе уточнено, че при първоначално гласуван бюджет в размер на 18 450 000 лева, в края на годината той възлиза на 23 432 000 лева, в това число: 2 100 000 лева целева субсидия от МРРБ за напорния водопровод и 2 324 000 лева банков заем за подмяна на магистралния водопровод. През 2010 година държавните трансфери за Община Свищов са били намалени с 468 242 лева. Въпреки това, в резултат на стриктна бюджетна политика, макар и в условията на икономическа криза, Общината е съумяла да завърши годната без просрочени задължения, осигурявайки нормално функциониране на всички бюджетни структури и запазвайки обхвата и качеството на предлаганите публични услуги, коментираха кметът и финансистът на Общината. За капиталови разходи през 2010 са изразходени 4 225 486 лева, като от държавата са осигурени само 254 700 лева. Инвестиционната програма е изпълнена основно от собствени средства, банков заем и оперативни програми. Като най-значими обекти кметът посочи изграждането на магистралния водопровод, ремонта на главната улица в Свищов, укрепителните съоръжения и улицата по проекта за свлачището в Ореш, финансиран по ОП "Регионално развитие".
Въпреки кризата, през 2011 година Община Свищов ще реализира най-мащабната си инвестиционна програма, благодарение на спечелените проекти по оперативни програми, обяви Станислав Благов, представяйки проекта за Бюджет 2011. Планираните дейности са свързани с подобряване на градската сред в центъра на Свищов по проект, финансиран по ОП "Регионално развитие" и реконструкция на пристанищната инфраструктура и прилежащия район по проекта, финансиран от ОП "Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013". Очаква се строителните дейности по първия проект да стартират през месец май, а по-втория – към октомври. С предоставените от МРРБ целево в края на 2010 година 2 100 000 лева ще бъде извършена реконструкция на напорния водопровод.
Планираният бюджет на Община Свищов за 2011 година възлиза на 19 785 000 лева. Той ще бъде изпълняван в условията на икономическа криза с всички произтичащи от това последици, с водещ приоритет запазване на финансовата стабилност и с цел подобряване на обхвата и качеството на предоставяните публични услуги, обявиха кметът и финансовият директор.
Отговявайки на въпроси от залата, кметът уточни, че данък сгради и такса смет за свищовските данъкоплатци през 2011 няма да бъдат вдигани, а данъкът за моторни превозни средства в общината ни е възможно най-ниския, предвиден в закона.
Отчетът за изпълнение на общинския бюджет през 2010 година и проекто-бюджета за 2011 година ще бъдат гласувани на сесия на Общинския съвет на 15 февруари.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания