Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства с проект по ОПАК

Община Свищов кандидатства с проектно предложение по ОП "Административен капацитет", Приоритетна ос 1 "Добро управление", Подприоритет 1.6. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02. Проектът е със заглавие "Решения за общо бъдеще" и ще предвижда съвместно изпълнение с побратимената със Свищов Община Хрубиешов в Полша.
Двете Общини подписаха договор за побратимяване през юни миналата година в рамките на друг проект, за който Община Свищов спечели финансиране от програма "Европа на гражданите" на Европейската комисия. Настоящото проектно предложение изпълнява на практика поетият с договора ангажимент за обмен и сътрудничество между двете администрации.
Проектът "Решения за общо бъдеще" цели да се повиши капацитета и уменията на общинската администрация при иницииране, формулиране и провеждане на публични и прозрачни политики във връзка с изпълнение на Oбщинския план за развитие, да се усъвършенстват механизмите за обратна връзка вътре в структурата на Oбщината и между администрацията, гражданите и представителите на бизнеса, както и включване на всички заинтересовани страни в процесите на формулиране и изпълнение на Oбщинския план, с цел осигуряване на максимална прозрачност, ефективност и отчетност.
В проектните дейности са включени разработване на анализ на процесите за вземане на решения в Община Свищов и Община Хрубиешов, обмяна на опит между двете администрации, изготвяне на наръчник с добри практики от общинската политика за включване на представителите на гражданите и бизнеса във вземането на решения, както и създаване на онлайн базиран портал, който ще дава възможност на гражданите и представители на бизнеса за интерактивен достъп в реално време в обществените форуми и дискусиите, провеждани от Общината (порталът ще бъде интегриран към интернет сайта на Община Свищов).
Продължителността на проекта е 18 месеца, а стойността му възлиза на 569 209 лева, като бюджета се покрива на 100% от ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания