Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Относно изпълнението на проекти по ОПРР

Заместник-кметът инж. Мария Дочева предостави информация за изпълнението на финансирани по ОП "Регионално развитие" проекти на Община Свищов, в качеството си на техен ръководител:

1. Успешно бе отчетен проект: "Укрепване на улица "Филип Станиславов" в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100", номер на договор: BG161РО001/1.4-04/2009/007 от 05.02.2010 г.
Общата стойност на проекта бе 748 650 лева, от които размер на безвъзмездната финансова помощ 674 517 лева (осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България) и 74 133,00 лева собствен принос на Община Свищов.
При размер на планираните СМР по бюджет 613 560 лева с ДДС, съгласно договора за изпълнение стойността им възлиза на 555 540 лева с ДДС.
Общо изразходваните средства по проекта са 599 018 лева с ДДС, в това число: oт ОП "Регионално развитие" безвъзмездна финансова помощ 547 344,07 лева с ДДС и собствен принос на Община Свищов 51 674,28 лева с ДДС.

2. Проект: "Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов", номер на договор: BG161PO001/1.4-05/2009/015, сключен на 16.07.2010 г., с продължителност 24 месеца.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 3 501 188 лева, от които общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 3 325 988 лева (осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република Българи и собствен принос на Община Свищов 175 000 лева.
Предвидените строително-монтажните работи в рамките на проекта по бюджет възлизат на 2 634 815 лева с ДДС.

До този момент по проекта са изпълнени следните дейности:
1. Сформиран е екипа за управление на проекта.
2. Изготвени са тръжните документации за:
a. Изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност;
b. Избор на изпълнител на строително-монтажните работи и доставките на подобектите:
1. Подобект 5: Детска площадка до Площад "Алеко";
2. Подобект 6: "Градинката с часовника" – урегулиран поземлен имот ІІІ в границите на квартал 39, отреден за "парк" и прилежащите тротоари;
3. Подобект 7: Градска градина до пл."Алеко" – урегулиран поземлен имот ІІ в границите на квартал 233, отреден за "парк";
4. Подобект 9: Градинката с паметника на Цветан Радославов на площад "Преображение" – урегулиран поземлен имот ХV в границите на квартал 50;
5. Подобект 11: Реконструкция на зелената площ източно от площад "Велешана" – озеленена територия между улици "Авксентий Велешки" и "Алеко Константинов";
6. Подобект 12: Реконструкция на площад "Велешана" - площадно пространство между улици "Екзарх Антим І" и "Алеко Константинов";
7. Подобект 14: Реконструкция на тротоарните площи на прилежащите улици около двора на Търговската гимназия "Димитър Хадживасилев" – урегулиран поземлен имот І-1221 в границите на квартал 70, отреден за "търговска гимназия" и прилежащите тротоари.
c. Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажните работи и доставките.

След одобряване на тръжните документации от Управляващия орган, ще бъдат обявени процедури за избор на изпълнители по всички дейности, предвидени за реализацията на проекта, като очакваната дата на сключване на договор за изпълнение на СМР е 26.04.2011 г. (ако няма обжалване на процедурата).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания