Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Публично обсъждане на годишния отчет

О Б Щ И Н А С В И Щ О В
З А П О В Е Д

№: 29-РД 01-03/10.01.2011 г.


На основание чл. 11, ал./6/ и чл. 30, ал./4/ от ЗОБ и чл. 13, ал. /3/ от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Н А Р Е Ж Д А М

1. На 8-ми Февруари 2011 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов, да се проведе заключителното публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2010 г. и проекта за бюджета на Общината за 2011 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.
2. Чрез обяви в местните средства за масово осведомяване и на таблото за информация във фоайето на Общината, най-малко 7 дни предварително, да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.
3. За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане, да се състави протокол, който да се приложи като неразделна част на проекта за общински бюджет, при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация, за сведение и изпълнение и се публикува за информация на всички заинтересовани лица.КМЕТ: / п/
/ Ст. Благов /

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания