Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ за изменения и допълнения в НОАМТЦУ

ПРОЕКТ за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
Предлагам Общински съвет - Свищов на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с направените промени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИДЗМДТ), да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, както следва:
І. В Глава Първа "Общи положения", Раздел І "Определяне размера на общинските такси и цени на услуги" се правят следните изменения:
1. В чл. 2. (1) т. 8. "туристическа такса" се отменя.
2. В чл. 2. (1) досегашната т. 9 става т. 8.
3. В чл. 2. (1) досегашната т. 10 става т. 9.
4. В чл. 2. (1) досегашната т. 11 става т. 10.
5. В Чл. 10 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
"Чл. 10. (4). Невнесените с срок такси се събират заедно с лихвите по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс."
6. В Чл. 10 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
"Чл. 10. (5). Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лева и при условие, че разсрочването или отсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението."
7. В Чл. 10 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
"Чл. 10. (6). Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лева или за срок, по-голям от една година, се издава от Кмета след решение на Общинския съвет."
8. В Чл. 10 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
"Чл. 10. (7). Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси."
ІІ. В Глава Втора "Местни такси", Раздел I "Такса за битови отпадъци" се правят следните изменения и допълнения:
1. Чл. 17. (1) "Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината за която се дължи. За 2010 година първата вноска се внася в срок от 1 март до 30 април", придобива следния вид:
"Чл. 17. (1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим."
2. Чл. 17. (2) "На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто", придобива следния вид:
"Чл. 17. (2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто."
ІІІ. В Глава Втора "Местни такси" Раздел ІV "Туристическа такса" се отменя.
ІV. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов се създава нов параграф 14 със следния текст:
"§ 14. Направените изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, приети с Решение №..............2011 година, Протокол №.........влизат в сила от 01.01.2011 година."
Мотиви: С направените изменения и допълнения Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов ще се приведе в съответствие със Закона за местните данъци и такси. В параграф 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) са определени сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти. Едновременното събиране на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци е наложено от единната база и концепция на програмния продукт.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания