Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ за изменения и допълнения в НОРМД

ПРОЕКТ за изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.
Предлагам Общинския съвет - Свищов на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с направените промени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИДЗМДТ) да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменения и дапълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, както следва:
І. В Глава Първа "Общи положения", се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава нова т. 7 със следното съдържание:
" т. 7. Туристически данък."
2. Чл. 5. (2) "Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигорителния процесуален кодекс" придобива следния вид:
"Чл. 5. (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публичини изпълнители по реда на Данъчно-осигорителния процесионален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс."
ІІ. В Глава Втора "Местни данъци", Раздел І "Данък върху недвижимите имоти" се правят следните изменения и допълнения:
1. Чл. 7. (4) "Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително." се отменя.
2. Чл. 8. (2) "Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот" придобива следния вид:
"Чл. 8. (2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
3. В чл. 8 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
"Чл. 8. (5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление".
4. Чл. 11. (1) "Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината , за която е дължим.", придобива следния вид:
"Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим."
5. Чл. 11. (2) "На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.", придобива следния вид:
"Чл. 11. (2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто."
6. Чл. 17. (1) "Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси", придобива следния вид:
"Чл. 17. (1) Данъчната основа на нежилищните имоти на предприятията е по- високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка, съгласно приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси, а за жилищните имоти на предприятията- данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси. "
7. Чл. 20. "Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл. 14 и чл. 17 от Закона за местни данъци и такси ", придобива следния вид:
"Чл. 20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местни данъци и такси."
ІІІ. В Глава Втора "Местни данъци", Раздел ІV "Данък върху превозните средства" се правят следните изменения и допълнения:
1.Чл. 41. (12) "Данъкът за моторни шейни е в размер на 50 лв.", придобива следния вид:
"Чл. 41. (12) "Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движение по пътищата е в размер на 50 лв."
2. Чл. 46. (1) "Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.", придобива следния вид:
"Чл. 46. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто."
ІV. В Глава Втора "Местни данъци", Раздел V "Патентен данък" се правят следните изменения и допълнения.
1. В Чл. 52. (1), т. 2. "Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 на Приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност.", придобива следния вид:
"т. 2. Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 на Приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от ЗМДТ, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определения данък е с най- висок размер. За извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага."
V. В Глава Втора "Местни данъци" се създава нов раздел VІ "Туристически данък", както следва:
1. В Раздел VІ "Туристически данък" се създава нов чл. 57 със следното съдържание:
"Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа , издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за предоставените нощувки през предходната календарна година."
2. В Раздел VІ "Туристически данък" се създава нов чл. 58 със следното съдържание:
"Чл. 58. (1) Размерът на дължимия данък се определя за 1 нощувка, както следва:
1.За средствата за подслон и местата за настаняване :
a) категория 1 звезда - 0,80 лв.
б) категория 2 звезди - 1,00 лв.
в) категория 3, 4 и 5 звезди - 1,50 лв.
(2) Размерът на дължимия данък за календарни месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца , през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване , разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва."
3. В Раздел VІ "Туристически данък" се създава нов чл. 59 със следното съдържание:
"Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10 ал. 2 от Закона за туризма."
VІ. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Свищов се създава:
1. Нов параграф 17 със следния текст:
"§17. Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 година за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
а) категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка;
б) категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
в) категория 3, 4 и 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка."
2. Нов параграф 18 със следния текст:
"§18. Направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приети с Решение №..............2011 година, Протокол №.........влизат в сила от 01.01.2011 година."
Мотиви: Направените изменения и допълнения в Наредбата за определане размера на местните данъци на територията на Община Свищов са наложени от промените приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.). Въпреки увеличението на горната граница на данъка върху недвижимите имоти се запазва миналогодишният размер на данъка. Не се променят и размерите на патентния данък и данък придобиване на имущество по възмезден начин.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания