Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ на Наредбата за определянето и администрира

ПРОЕКТ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.

ОТНОСНО: Приемане на изменениe и допълнениe в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
Предлагам Общински съвет - Свищов на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:


Приема допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, както следва:
І. В Глава Втора "Местни такси", Раздел I "Такса за битови отпадъци" се прави следното допълнениe:
1. Създава се нов чл. 16а със следното съдържание:
"Чл. 16а. Размерът на таксата за физически и юридически лица се определя пропорционално върху основа, както следва:
- за физически и юридически лица – собственици или с учредено право на ползване /концесионери на недвижими имоти с жилищно предназначение - върху данъчната оценка на имота определена от норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси;
- за юридически лица - собственици или с учредено право на ползване /концесионери на недвижими имоти с нежилищно предназначение - върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от същия закон."
ІІ. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов се създава нов параграф 13 със следния текст:
"§ 13. Направеното допълнение в Глава Втора "Местни такси", Раздел I "Такса за битови отпадъци" на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, влиза в сила от 01.01.2011 година."
Мотиви: С направените допълнения Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов ще се приведе в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания