Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовното заседание, което ще се проведе на 25.11.2010 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година.
2. Предоставяне на временен безлихвен заем на извънбюджетната сметка за финансиране на одобрен проект по оперативна програма "Регионално развитие".
3. Разместване на бюджетни кредити през месец декември 2010 година в дейностите общинска отговорност.
4. Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД.
5. Промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2010 година – създаване на нов обект.
6. Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война.
7. Приватизационни въпроси – 3 бр.
8. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2010 година.
9. Разпореждане с имоти, частна общинска собственост – 5 бр.
10. Откриване процедура по разпореждане със земеделска земя – изграждане на Фотоволтаична централа за производство на екологично чиста енергия.
11. Утвърждаване на предварителен договор между Община Свищов и "ФОТОНИК" ООД гр. София – 2 бр.
12. Искане за реализиране на инвестиционен проект от Председателя на ППОК "Изгрев – 93" с. Царевец.
13. Отмяна на Решение № 770 от 22.12.2009 г, Прот. № 47 на Общински съвет – Свищов.
14. Промяна на Решение № 714 от 28.10.2009 г, Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов.
15. Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) по проект BG 051PO001.5.2.06-120 "Социални услуги за социално включване" в сградата на учебен корпус "Алеко Константинов".
16. Кандидатстване с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) 2007 – 2013г. – Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010: "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".
17. Отпускане на еднократни парични помощи – 6 бр.
18. Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2011 година.
19. Споразумение за сътрудничество между Община Свищов, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеката при НЧ "Светлина 1911" с. Морава.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

БИСЕР КРЪСТЕВ
Зам.-председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания