Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обществена дискусия във връзка с проект

На 19 ноември в Зала 1 на Община Свищов се състоя обществена дискусия във връзка с проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие – подобрено качество на живот, работна и жизнена среда."
Изработването на проекта е във връзка с обявената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Поканени са 36-те общини, центрове на градски агломерации, в качеството им на конкретни бенефициенти, да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".
Основната цел на схемата е изработване на интегрирани планове за градско развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали.
Конкретните цели на схемата са:
1. Да се определят зони за въздействие, в рамките на 36-те града, центрове на агломерационни ареали, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.
2. Да се разработят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС.
3. Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в рамките на 36 общини, центрове на агломерационните ареали. Съгласно изискванията на финансиращата програма, кандидатите са задължени да осигурят собствен принос в размер на 5 % от общата стойност на проекта, като максималната сума на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 475 000,00 лв., а максималната обща сума на проекта - 500 000,00 лв.
В Декларацията от Толедо, приета на неформалната среща на министрите, отговорни за градското развитие, на 22.06.2010 г. в Толедо, е посочено, че важно условие за подкрепа на водената от Европейския съюз политика за градско развитие в следващия програмен период 2014 – 2020 г., ще бъде приемствеността. Интегрираният подход в областта на градското развитие ще бъде задължително изискване при получаване на подкрепа от финансовите инструменти от Европейския съюз.
Лектори на обществената дискусия бяха арх. Марин Найденов и арх. Белин Моллов, които са представители на консултантска фирма, която ще подпомогне Община Свищов при подготовката на проекта за интегриран план за градско възстановяване и развитие.
Присъстващите в залата общински съветници, кметове на кметства, представители на фирми, неправителствени отганизации, училища и граждани имаха възможност да направят конкретни предложения, които да бъдат включени при изготвянето на плана.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания