Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ

ПОКАНА
ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ НА ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. СВИЩОВ - ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ЖИЗНЕНА И РАБОТНА СРЕДА"УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам ви, че на 19.11.2010 г. от 11,00 часа в зала № 1 на ОБЩИНА СВИЩОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинския план за развитие на Община Свищов 2007 – 2013 г., и във връзка с Покана за подаване на проектни предложения на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с която е обявена процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. СВИЩОВ - ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ЖИЗНЕНА И РАБОТНА СРЕДА".КМЕТ: (п)

(СТАНИСЛАВ БЛАГОВ)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания