Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за заседание на Общински съвет - Свищов

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.10.2010 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на временна комисия по Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели.
2. Покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.".
3. Приемане на годишния финансов отчет на "Академик Ойл" АД – гр. Свищов за 2008 година.
4. Приемане на годишния финансов отчет на "Академик Ойл" АД – гр. Свищов за 2009 година.
5. Промени в състава на Съвета на директорите на "Академик Ойл" ЕАД – гр. Свищов.
6. Промяна в Поименния списък на капиталовите разходи за 2010 година.
7. Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД.
8. Откриване процедура по разпореждане със земеделска земя – изграждане на Фотоволтаична централа за производство на екологично чиста енергия.
9. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2010 година.
10. Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване.
11. Разпореждане с имоти, частна общинска собственост – 7 бр.
12. Разпореждане с имоти общинска собственост – отстъпено право на строеж.
13. Промяна на Решение № 632/24.02.2006г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов.
14. Разглеждане на Решение № 1028/23.090.2009 г., Прот. № 64 на Общински съвет – Свищов.
15. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация.
16. Отмяна на Решение № 871/29.04.2010 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов.
17. Кандидатстване с проект по Оперативна програма "Регионално развитие"(ОПРР) 2007 – 2013.
18. Внасяне на предложения за отпускане на персонална пенсия – 2 бр.
19. Отпускане на еднократни парични помощи – 4 бр.
20. Приватизационни въпроси – 2 бр.
21. Избор на съдебни заседатели за Районен съд – гр. Свищов.
22. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания