Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът подписа договор за пореден социален проект

На 21 октомври в Агенцията по социално подпомагане към МТСП, кметът Станислав Благов подписа пореден договор за проект на Община Свищов, одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси".
Проектът е за създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3 и 18 години и семейства в риск от общината.
За нуждите на Центъра Общината вече предостави безвъзмездно част от общинска сграда в непосредствена близост с Дневния център за деца с увреждания. В тази сграда се помещава и Дирекция "Бюро по труда".
Общата стойност на проекта е 156 000 лева, а неговата продължителност - 14 месеца.
Центърът за обществена подкрепа ще работи с капацитет 50 деца в риск и техните семейства. Предвижда се приблизително 80% от тези деца да постъпват с направления от Дирекция "Социално подпомагане" в град Свищов, а останалите да са насочени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания