Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

МКБППМН представи отчет за дейността си

През изтеклата седмица Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) представи отчет за дейността си до края на месец октомври.
От началото на тази година са проведени 22 възпитателни дела срещу 17 извършители на противообществени прояви. От тях 15 момчета и 2 момичета, 4 са малолетни, а 13 непълнолетни.
До момента в Комисията са постъпили 10 преписки от Районната прокуратура, 7 от РУ на МВР и по една от РУ "Транспортна полиция" София и от СОУ "Д. Благоев".
Най-честата противообществена проява е кражбата с 8 регистрирани случая, предимно домови кражби на пари, железа, цветни метали, покъщнина, велосипеди.
6 са сигналите за бягство от къщи, като 4 от случаите са на непълнолетно момиче. В другите 2 случая от дома си са бягали по едно малолетно и непълнолетно момче.
Регистрирани са два побоя с телесни повреди, при които са участвали 4 непълнолетни. Има и 2 подадени сигнала за просия от непълнолетно момче и малолетно момиче.
От СОУ "Д. Благоев" пък има сигнал за повече неизвинени отсъствия от непълнолетно момче.
Шест вида възпитателни мерки са наложили тричленните състави на проведените възпитателни дела за деветте месеца на 2010-та, съгласно чл. 13 ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Предупреждение са получили 10 извършители на противообществени прояви. Трима са поставени под възпитателен надзор на родителите или заместващи ги лица, със задължение за полагане на засилени грижи ,а други трима са под надзор на обществен възпитател.
Пет са забраните на непълнолетни да се срещат и установяват контакти с определени хора, а трима са със забрана да напускат настоящия си адрес.
Мярката предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат с изпитателен срок до 6 месеца е постановена на 5 извършителя.
Чрез превантивни и възпитателни мерки комисията прави необходимото за предотвратяване настаняване на деца в социално-педагогически (СПИ) или възпитателни училища-интернати (ВУИ). Тези две най-тежки мерки се прилагат в изключително тежки случаи при изчерпани възможности за налагане на възпитателни мерки и по преценка за невъзможно отглеждане, възпитание и коригиране на поведението на детето в семейната среда или то е под влияние на криминогенни фактори.
"За нас не е важно непременно детето да бъде настанено в институции като СПИ или ВУИ, а да му се окаже помощ и то да се интегрира в обществото. Възпитателната цел е постигната, когато настъпят позитивни промени в поведението на детето, то да осъзнае допуснатите грешки и да разбере, че носи отговорност за тях. Затова в работата на комисията се стремим към превантивен ефект, траен и постоянен. Консултативният кабинет към комисията (в Бившия битов комбинат, първи етаж, стая 9) е помощен орган за консултативна и възпитателно-корекционна дейност на децата и техните родители, както и дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните", коментира по повод направения отчет Вера Блажева, секретар на МКБППМН.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания