Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д № 885-РД-01-03/02.09.2010 г.

ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д № 885-РД-01-03
Гр. Свищов, 02.09.2010 г.

На основание 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 от НУОТО в Община Свищов във връзка с провеждането на традиционните "Свищовски лозници" на 24, 25, 26 септември 2010 год. и с оглед организация и ред за използване на определените за веселие и търговия площи.
З А П О В Я Д В А М:
1. Да се обособят следните четири района за търговия и веселие:
- На паркинга зад финансовия факултет на СА "Д. А. Ценов" да се разположат съоръженията за забавни игри и веселия.
- На площта, южно от паркинга зад финансовия факултет на СА "Д. А. Ценов", да се разположат бирарии, скари и др. подобни за консумация, както и детски забави.
- На площад "Алеко" да се разположат търговците на балони, сладолед, захарни изделия и др. подобни, без да се поставят каравани и др.
- Търговците на промишлени стоки да се разположат на следните улици: ул. "Ц. Церковски" – /от "Часовника" до кръстовището с ул. "Ген. Киселов"/, ул. "Д. Г. Анев", ул. "Д. Хадживасилев" /в отсечката от "Общината" до "Читалището"/, ул. "К. Д. Аврамов"/ в отсечката между кръстовищата с ул. "Д. А. Ценов" и ул. "Д. Г. Анев"/, отсечката между ул. "Д. Хадживасилев" и ул. "К. Д. Аврамов"/по западната ограда на ТГ "Д. Хадживасилев"/.
2. Заявленията за участие по реда на чл.9 от НУОТО в Община Свищов да се приемат в сградата на Общинската администрация, в "Информационен център – Деловодство" или в канцеларията на ОП "Пазари – Свищов".
3. Определям срок за разглеждане и одобряване на заявленията за участие от търговците по определените в т. 1 райони до 15.09.2010г.
4. Възлагам на ОП "Пазари – Свищов" да направи вътрешна организация за събиране на дължимите такси в съответствие с Наредбата за ОАМТЦУТОС. Плащането на таксите да започне от 16.09.2010г.
Инкасирането да се извършва в сградата на Общината, ул."Цанко Церковски" №2, на партера(в помещенито до "бюфета").
5. ЗАБРАНЯВАМ движението и паркирането на МПС по улиците, определени за търговия с промишлени стоки от 06.00 ч. на 24.09.2010г. до 22.00 ч. на 26.09.2010г.
6. В определените райони в т. 1 да се осигури свободен достъп за колите на РППС – Свищов.
7. ОП "Чистота - Свищов" към Община Свищов да извърши:
- почистване на определените райони в т. 1, краен срок 21.09.2010г.;
- ограничаване достъпа на МПС (чрез поставяне на кашпи) към улиците определени за разполагане на търговци по т.1;
- преместване на контейнерите за битови отпадъци(бобри), възпрепятстващи разполагането на търговците по улиците определени в т.1.
8. Възлагам на директор дирекция "УССДОПП" – Маргарита Вутова да организира работна среща на 17.09.2010 г. в зала 18 на Общината, от 14.00 часа, във връзка с провеждането на "Свищовски лозници", на която да се осигури присъствие на представители от РПУ, КАТ, РППС, РИОКОЗ - В. Търново, ДВСК, "ЕОН БЪЛГАРИЯ" АД - Г. Оряховица, "В и К-Свищов" ЕАД, ОП "Пазари – Свищов", ОП "Чистота - Свищов", отдел "УК и ОМП".
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. Кмета на Общината – Емил Димитров.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ангажирани общински служители, РПУ, КАТ, РППС, РИОКОЗ - В. Търново, ДВСК, "ЕОН БЪЛГАРИЯ" АД - Г. Оряховица, "В и К-Свищов" ЕАД, ОП "Пазари – Свищов", ОП "Чистота - Свищов", отдел "УК и ОМП", отдел "УССДП", отдел "ИПБ и Е", за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува в местния печат и се постави на таблото в сградата на Общината.

КМЕТ: (п) Станислав БЛАГОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания