Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

КМЕТСТВО с. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБ. В.ТЪРНОВО

КМЕТСТВО с. КОЗЛОВЕЦ,
ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛ. В.ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № 26/09 август 2010 год.
На основание чл. 67 ал.1 и във връзка с чл. 80, ал. 2 и 3 от Наредбата за РПУРС в Община – Свищов във връзка с Решение № 246, протокол № 19/26.09.2000 година на Общински съвет Свищов откривам процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем:
1. На едно помещение от 15 кв.м с южно изложение с първоначален месечен наем 36,00 лв. без ДДС, за срок от 3 години, разположено на първия етаж, пореден номер 1 от сграда "Културен дом", парцел І, кв. 50-а, с АОС № 115/09.06.1998 година. При сключване на договор за наем наемателя внася гаранция за изпълнението на задълженията в размер на едномесечен наем, с ДДС.
Обектът се предоставя за офис на банка.
Помещението е електрозахранено, не е оборудвано с електромер, водомер, осветителни тела и инвентар.
Същите се поставят и са за сметка на наемателя.
Търгът ще се проведе на 30.08.2010 година от 13,30 часа в зала 18 на Община Свищов, ул. "Ц. Церковски" № 2. Депозит за участие в размер на 20% от първоначалния наем, плащане на касата на Кметство с. Козловец. Таксата за закупуване на тръжните документи е в размер на 50,00 лева, без ДДС. Получаване на тръжни документи от кметство с. Козловец.
Оглед на обектите – всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка до кмета на с. Козловец.
Крайният срок за приемане на тръжните документи е 17,00 ч. на предхождащия търга работен ден в кметство с. Козловец, след заплащане на таксата за тях и определения депозит. Предложението за месечен наем на обекта да се представи в запечатан плик пред комисията по провеждане на търга в деня и часа на провеждането му.
При непровеждане на търга на 30.08.2010 година, определям следваща дата 06.09.2010 г., от 13,30 часа при същите условия.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение. Да се постави на информационните табла в сградата на Общината и кметство с. Козловец и да се публикува във в. "Дунавско дело"
КМЕТ (п). К. Яламова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания