Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОУ "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", село ОВЧА МОГИЛА,

ОУ "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", село ОВЧА МОГИЛА, община СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 180
с.Овча могила , 03.08.2010 г.
На основание чл.21, ал.1 във връзка с чл. 11, ал.4 от НРПУРСОС ОТКРИВАМ процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на бракуван автобус "Чавдар 5С1"с двигател № 273116, шаси № 2453, собственост на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" в с. Овча могила, с първоначална тръжна цена в размер на 500.00 лв.(Петстотин лева), без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 20.08.2010 г., от 9.30 ч. в ОУ "Св.св.Кирил и Методий"с. Овча могила. Предложението за цена, за която се участва да се представи в запечатан плик, пред комисията по провеждане на търга, в деня и часа на провеждането му. Депозитът за участие е в размер на 20 % от първоначалната тръжна цена. Таксата за закупуване на тръжните документи е в размер на 50.00 лева, без ДДС.Плащането се извършва на касата в ОУ "Св.св."Кирил и Методий" с. Овча могила. Закупуване на тръжните документи е от ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Овча могила.
Оглед на автобуса – всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка, до 16.00 ч. в ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Овча могила.
Необходими документи: заявление за участие (по образец), документ за самоличност или съдебна регистрация за юридическо лице, ценово предложение (оферта), документ за внесен депозит и закупени тръжни документи.
Крайният срок за приемане на тръжните документи е 16.00 ч. на предхождащия търга работен ден в ОУ с.Овча могила.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение. Да се постави на информационните табла в сградите на кметство Овча могила и ОУ "Св.св.Кирил и Методий" и да се публикува във вестник "Дунавско дело"
Директор:(п) Д.Александрова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания