Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД - търг за отдаване под наем на земед. земи

ОБЩИНА - СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 659-РД-01-03
гр. Свищов, 13.07.2010 год.


На основание чл. 67 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов и Решение № 950 от 26.06.2010 г. на Общински съвет - Свищов, откривам процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд по картата на възстановената собственост, за три стопански години /2010/2011 г., 2011/2012 г. и 2012/2013 г./ в землищетата на гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Вардим и с. Козловец, при определена начална тръжна цена, съгласно Решение № 949 от 26.06.2010 г. на Общински съвет – Свищов за имоти както следва:
Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/

№ по ред; Община, ; землище; Имот №; Площ (дка); Категория; АОС; Местност; Начин на трайно ползване; За:; Наемна цена (лв./дка); Наемна цена (лв./дка); Първоначален р-р на наема; Размер на депозита.

СВИЩОВ
1 Свищов 65766.183.17 11,765 6 2070/15.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00 176,48 35,30
2 Свищов 65766.82.9 18,004 4 2096/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00 288,06 57,61
3 Свищов 65766.651.24 32,070 6 2130/16.09.2009 Друг вид трайно насаждение ТН 25,00 801,75 160,35
БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
1 Българско Сливово 037023 12,284 4 3053/12.04.2010 БРЕСТА Нива ОЕПК 16,00 196,54 39,31
2 Българско Сливово 048005 70,813 4/7 3018/23.11.2009 КАМЪКА Нива ОЕПК 16,00 /11,00 11,13 788,35 157,67
3 Българско Сливово 051026 16,449 4/5/7 2803/12.11.2009 ПАВЛИКЯНСКОТО Нива ОЕПК 16,00 /15,00 /11,00 13,19 216,90 42,62
4 Българско Сливово 058006 17,999 5/7 2979/23.11.2009 БЯЛАТА ПРЪСТ Нива ОЕПК 15,00/ 11,00 12,34 222,11 44,42
5 Българско Сливово 087023 18,501 4/5 2891/17.11.2009 КОЗЛОВСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,99 295,89 59,18
6 Българско Сливово 092032 12,295 5/7 2961/20.11.2009 ВЪРБИЦА Нива ОЕПК 15,00 /11,00 12,09 148,66 29,73
7 Българско Сливово 094005 70,180 7 2960/20.11.2009 НАД КАРИЕРИТЕ Нива ОЕПК 11,00 771,98 154,40
8 Българско Сливово 094012 20,802 7 2959/20.11.2009 НАД КАРИЕРИТЕ Нива ОЕПК 11,00 228,82 45,76
9 Българско Сливово 095080 19,838 7 2958/20.11.2009 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 11,00 218,22 43,64
10 Българско Сливово 095089 12,000 5/7 2957/20.11.2009 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 15,00 /11,00 12,88 154,54 30,91
11 Българско Сливово 095117 16,500 5 2956/20.11.2009 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 15,00 247,50 49,50
12 Българско Сливово 099115 19,999 7 2952/20.11.2009 САРЕН Нива ОЕПК 11,00 219,99 44,00
ВАРДИМ
1 Вардим 052005 12,745 3/5 2462/19.10.2009 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,05 191,85 38,37
2 Вардим 082082 11,345 4 2470/19.10.2009 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00 181,52 36,30
3 Вардим 098006 41,482 4/5 2469/19.10.2009 КАРАМАН БАИР Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,84 657,16 131,43
4 Вардим 440036 12,406 4/7 2349/13.10.2009 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00 /11,00 15,03 186,45 37,29
5 Вардим 000228 11,297 4 2236/05.10.2009 ПОСТА Естествена ливада ПЛ 5,00 56,49 11,30
КОЗЛОВЕЦ
1 Козловец 010001 40,602 5/6 2581/26.10.2009 СЛИВОВСКО Нива ОЕПК 15,00 609,03 121,81
2 Козловец 000292 12,350 3/5/6 2527/22.10.2009 Използвана ливада ПЛ 5,00 61,75 12,35
3 Козловец 012022 41,192 5 2583/26.10.2009 ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 15,00 617,88 123,58
4 Козловец 012023 12,353 5 2584/26.10.2009 ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 15,00 185,30 37,06
5 Козловец 022002 21,000 6 2586/26.10.2009 БОСТАНЛЪКА Нива ОЕПК 15,00 315,00 63,00
6 Козловец 027001 22,608 6 2588/26.10.2009 БОСТАНЛЪКА Нива ОЕПК 15,00 339,12 67,82
7 Козловец 050001 67,928 6 2608/26.10.2009 ЕХОВО БЪРДО Нива ОЕПК 15,00 1018,92 203,78
8 Козловец 057012 12,894 5/6 2609/26.10.2009 КОВАНЛЪКА Нива ОЕПК 15,00 193,41 38,68
9 Козловец 057013 24,452 4/5 2610/26.10.2009 КОВАНЛЪКА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,96 390,15 78,03
10 Козловец 066017 10,300 5 2611/26.10.2009 КУРДЕНЕ Нива ОЕПК 15,00 154,50 30,90
11 Козловец 068013 16,370 5 2612/26.10.2009 ЕХОВО БЪРДО Нива ОЕПК 15,00 245,55 49,11
12 Козловец 081009 22,404 5 2614/27.10.2009 КАМЪКА Нива ОЕПК 15,00 336,06 67,21
13 Козловец 083006 44,536 5 2615/17.10.2009 КАМЪКА Нива ОЕПК 15,00 668,04 133,61
14 Козловец 091004 30,500 5/7 2617/27.10.2009 ЛОЗЕНКА ТРАПА Нива ОЕПК 15,00 /11,00 11,00 335,58 67,12
15 Козловец 095005 37,674 4/6/7 2619/27.10.2009 ЛОЗЕНКА ТРАПА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 /11,00 14,99 564,87 112,97
16 Козловец 096001 37,308 4/6/7 2620/27.10.2009 ЛОЗЕНКА ТРАПА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 /11,00 15,25 568,77 113,75
17 Козловец 098003 11,389 3/5 2621/27.10.2009 КАМЪКА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,23 173,45 34,69
18 Козловец 100003 17,503 4/5 2622/27.10.2009 КАМЪКА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,64 273,79 54,76
19 Козловец 108028 18,786 3 2624/27.10.2009 КАМЪКА Нива ОЕПК 16,00 300,58 60,12
20 Козловец 110005 22,132 3/5 2626/27.10.2009 КАЛНА ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,64 346,09 69,22
21 Козловец 112012 12,665 5 2628/27.10.2009 КАЛНА ДЕРЕ Нива ОЕПК 15,00 189,98 38,00
22 Козловец 114029 39,462 3 2629/27.10.2009 КРУШАКА Нива ОЕПК 16,00 631,39 126,28
23 Козловец 128009 14,200 5 2633/27.10.2009 КАЛНА ДЕРЕ Нива ОЕПК 15,00 213,00 42,60
24 Козловец 133006 58,550 3/5/6 2634/27.10.2009 ПОПОВА МОГИЛА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,44 903,96 180,79
25 Козловец 135013 28,368 3/4 2635/27.10.2009 АМЕРИКАНСКИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00 453,89 90,78
26 Козловец 137036 35,601 4 2637/27.10.2009 АМЕРИКАНСКИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00 569,62 113,92
27 Козловец 138005 25,577 3/4 2638/27.10.2009 АМЕРИКАНСКИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00 409,23 81,85
28 Козловец 138027 10,061 3 2639/27.10.2009 АМЕРИКАНСКИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00 160,98 32,20
29 Козловец 141016 14,799 3/5 2640/27.10.2009 ДЖЕЛЕПСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,58 230,51 46,10
30 Козловец 145007 15,500 6 2503/21.10.2009 БАХЧАЛЪКА Нива ОЕПК 15,00 232,50 46,50
31 Козловец 147001 17,600 5/6 2642/27.10.2009 БАХЧАЛЪКА Нива ОЕПК 15,00 264,00 52,80
32 Козловец 181013 12,664 6 2647/27.10.2009 АЛЕКОВО-РАВНИНАТА Нива ОЕПК 15,00 189,96 37,99
33 Козловец 181014 14,480 6 2648/27.10.2009 АЛЕКОВО-РАВНИНАТА Нива ОЕПК 15,00 217,20 43,44
34 Козловец 183007 12,803 4 2650/27.10.2009 АЛЕКОВО-РАВНИНАТА Нива ОЕПК 16,00 204,85 40,97
35 Козловец 184007 13,305 6 2651/27.10.2009 АЛЕКОВО-РАВНИНАТА Нива ОЕПК 15,00 199,58 39,92
36 Козловец 185009 24,338 6 2652/27.10.2009 АЛЕКОВО-РАВНИНАТА Нива ОЕПК 15,00 365,07 73,01
37 Козловец 191013 27,500 5/6/10 2653/28.10.2009 ГИЙКЛИК Нива ОЕПК 15,00 /11,00 13,59 373,83 74,77
38 Козловец 198002 113,597 4/6 2654/28.10.2009 САИТЕ Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,20 1726,15 345,23
39 Козловец 201017 11,996 4/6 2656/28.10.2009 САИТЕ Нива ОЕПК 16,00/15,00 15,52 186,17 37,23
40 Козловец 211013 14,298 3/4 2658/28.10.2009 ЧАЛТИЯ Нива ОЕПК 16,00 228,77 45,75
41 Козловец 212010 12,703 3 2660/28.10.2009 САИТЕ Нива ОЕПК 16,00 203,25 40,65
42 Козловец 212017 36,114 4/6/7 2661/28.10.2009 ЧАЛТИЯ Нива ОЕПК 15,00 14,86 536,59 107,32
43 Козловец 215014 15,137 5/6 2662/28.10.2009 ИРИМА Нива ОЕПК 15,00 227,06 45,41
44 Козловец 220013 29,667 6 2663/28.10.2009 БАХЧАЛЪКА Нива ОЕПК 15,00 445,01 89,00
45 Козловец 221010 15,325 3 2664/28.10.2009 КОПУЧКА Нива ОЕПК 16,00 245,20 49,04
46 Козловец 228011 27,189 5 2666/28.10.2009 КОПУЧКА Нива ОЕПК 15,00 407,84 81,57
47 Козловец 231018 20,451 3 2667/28.10.2009 БАХЧАЛЪКА Нива ОЕПК 16,00 327,22 65,44
48 Козловец 231025 21,871 3 2668/28.10.2009 БАХЧАЛЪКА Нива ОЕПК 16,00 349,94 69,99
49 Козловец 233006 19,066 4 2671/28.10.2009 СТУДЕНСКО Нива ОЕПК 16,00 305,06 61,01
50 Козловец 237001 10,484 5/6 2673/28.10.2009 АКЧАРСКО Нива ОЕПК 15,00 157,26 31,45
51 Козловец 246004 43,200 5 2675/28.10.2009 АКЧАРСКО Нива ОЕПК 15,00 648,00 129,60
52 Козловец 255029 10,400 5 2676/28.10.2009 ЗДЮЗЛЮКА Нива ОЕПК 15,00 156,00 31,20
53 Козловец 264001 25,596 3/5 2677/28.10.2009 КАЛНА ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,46 395,63 79,13
54 Козловец 267005 36,202 6 2679/28.10.2009 БОСТАНЛЪКА Нива ОЕПК 15,00 543,03 108,61
55 Козловец 268001 18,111 3/6 2680/28.10.2009 БОСТАНЛЪКА Нива ОЕПК 16,00 /15,00 15,14 274,20 54,84
Депозита за участие е 20% от първоначалния наем и е в размер посочен в колона 13 за всеки имот, плащане на касата във "Финансов отдел".

1. За имоти в землището на гр. Свищов, търгът да се проведе на 03.08.2010 г., от 09,30 ч., в зала 18 на Общината.
2. За имоти в землището на с. Българско Сливово, търгът да се проведе на 03.08.2010 г., от 10,30 ч., в зала 18 на Общината.
3. За имоти в землището на с. Вардим, търгът да се проведе на 03.08.2010 г., от 13,00 ч., в зала 18 на Общината.
4. За имоти в землището на с. Козловец, търгът да се проведе на 03.08.2010 г., от 14,00 ч., в зала 18 на Общината.
Върху имотите по чл.19 от ЗСПЗЗ, в срок до 13.02.2012 г. се прилагат ограничителен режим по същия член от ЗСПЗЗ.
Таксата за закупуване на тръжните документи за всяко землище е в размер на 50.00 лева, без ДДС, плащане на касата в "Информационния отдел". Получаване на тръжните документи от стая 44 на Община Свищов.
Оглед на обектите - всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка .
Краен срок за приемане на тръжните документи до 17.00 ч. на предхождащия търга работен ден след заплащане на таксата за тях и определения депозит. Предложението за тръжната цена да се представи в запечатан плик, в деня на търга пред комисията по провеждането му.
При не провеждане на някой от посочените търгове на 03.08.2010 г., определям следваща дата 09.08.2010 г., съответно от 9,30 ч., 10,30 ч., 13,00 ч. и 14,00 ч., при същите условия.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Дирекция "УССДОПП" и комисията, за сведение и изпълнение. Да се постави на информационното табло в сградата на Общината, съответните кметства и да се публикува в местен вестник.
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
Кмет на Община Свищов
/Емил Димитров – Заместник-кмет СФП,
За кмет - съгласно Заповед №2728/13.11.2007 г./

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания