Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ - ЗАПОВЕД № 612-РД-01-03

ОБЩИНА – СВИЩОВ
ЗАПОВЕД
№ 612-РД-01-03
Гр. Свищов, 06.07.2010 година
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 66, ал. 1, т. 4, чл. 67, ал.1, 2 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и в изпълнение на Решение № 923/26.05.2010 г., Протокол 58 на Общински съвет Свищов,
Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 28.07.2010 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право строеж за гаражна група от 8 (осем) броя гаражни клетки върху урегулиран поземлен имот – УПИ ІV (четири) кв. 159 (сто петдесет и девет) по ПУП на гр. Свищов, одобрен с Решение 348/30.10.2008 г., Протокол 24 на Общински съвет – Свищов, целият с площ 472 кв.м.(четиристотин седемдесет и два квадратни метра), отреден за гаражи, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.130 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно три нула), по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК София, с площ 473 кв.м.(четиристотин седемдесет три квадратни метра), както следва:
1.От 9.30 ч. – за гараж № 1 (едно) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
2.От 9.45 ч. – за гараж № 2 (две) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
3.От 10.00 ч. – за гараж № 3 (три) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
4.От 10.15 ч. – за гараж № 4 (четири) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
5.От 10.30 ч. – за гараж № 5 (пет) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
6.От 10.45 ч. – за гараж № 6 (шест) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
7.От 11.00 ч. – за гараж № 7 (седем) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
8.От 11.15 ч. – за гараж № 8 (осем) с площ 21.00 кв.м. (двадесет и един квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
Началната тръжна цена за всяка гаражна клетка, определена в съответствие с чл. 41 от ЗОС възлиза на 1 410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС, а данъчната оценка възлиза на 277.60 лв. (двеста седемдесет и седем лева, шестдесет стотинки).
Имотът върху който се отстъпва правото на строеж се намира на ул."Черни връх" № 82 (до жилищен блок на ул."Черни връх" № 72) и е актуван с АОС № 1793/11.03.2010 г.Върху него има монтирани гаражни клетки тип "Терзиев" без градоустройствен статут.Номерацията на гаражните клетки, предмет на настоящата заповед е съгласно издадена виза на главния архитект на Община Свищов, неразделна част от тръжните документи.
Депозитът за участие в търга, представляващ 20 % от началната тръжна цена за всяка гаражна клетка е в размер на 282.00 лв. (двеста осемдесет и два лева) и следва да се внесе по IBAN BG76SOMB91303336682201 при "Общинска банка" АД – клон Свищов, BIC код – SOMBBGSF, до края на работния ден, предхождащ търга.
Същият следва да постъпи по посочената сметка до края на работния ден, предхождащ търга.
Сделките са необлагаеми по ЗДДС.
Таксата за закупуване на тръжната документи за всеки обект в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС, се плаща на касата в "Информационен отдел", до края на работния ден, предхождащ търга. Получаване на тръжната документация се извършва от директор дирекция "УССДОП и П".
Крайният срок за приемане на тръжните документи е 17.00 ч. на предхождащия търга работен ден в "Общински информационен център", след заплащане на таксата за тях и определения депозит.
Спечелилите участници следва да внесат:
-достигнатата продажна цена за обекта без ДДС,
-2.5 % данък придобиване на имота по възмезден начин по ЗМДТ върху достигнатата цена, без ДДС
-2 % режийни разноски върху достигнатата цена,без ДДС,
-сума по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси,
-разходите по изготвяне на оценката, съгласно чл. 51 от НРПУРСОС, с включен ДДС.
При неявяване на кандидати обявявам повторни търгове на 04.08.2010 г. и 06.08.2010 г., при същите условия, място и час.
Настоящата да се публикува във в."Дунавско дело" и постави на информационното табло в сградата на общината.
Кмет: (п) Ст.Благов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания