Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ - ЗАПОВЕД № 613-РД-01-03

ОБЩИНА – СВИЩОВ
ЗАПОВЕД
№ 613-РД-01-03
Гр. Свищов, 06.07.2010 година
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 66, ал. 1, т. 4, чл. 67, ал.1, 2 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и в изпълнение на Решение № 924/26.05.2010 г., Протокол 58 на Общински съвет Свищов,
Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 27.07.2010 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право строеж за гаражна група от 15 (петнадесет) броя гаражни клетки върху урегулиран поземлен имот – УПИ VІ-4564 (шести-четири хиляди петстотин шестдесет и четири) кв. 221 (двеста двадесет и първи) по ПУП на гр. Свищов, одобрен с Решение 348/30.10.2008 г., Протокол 24 на Общински съвет – Свищов, целият с площ 838 кв.м.(осемстотин тридесет и осем квадратни метра), отреден за гаражи, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.4564 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири пет шест четири), по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК София, с площ 837 кв.м.(осемстотин тридесет и седем квадратни метра), както следва:
1.От 9.30 ч. – за гараж № 1 (едно) с площ 20.60 кв.м. (двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв. (хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
2.От 9.45 ч. – за гараж № 2 (две) с площ 20.60 кв.м. (двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв.(хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
3.От 10.00 ч. – за гараж № 3 (три) с площ 20.60 кв.м. (двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв.(хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
4.От 10.15 ч. – за гараж № 4 (четири) с площ 20.60 кв.м. (двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв.(хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
5.От 10.30 ч. – за гараж № 5 (пет) с площ 20.60 кв.м.(двадесет и един квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв.(хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
6.От 12.45 ч. – за гараж № 6 (шест) с площ 20.60 кв.м.(двадесет и един квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв.(хиляда двеста петдесет и пет лева),, без ДДС
7.От 13.00 ч. – за гараж № 7 (седем) с площ 20.60 кв.м.(двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева) 60 кв.м. (хиляда двеста петдесет и пет лева),, без ДДС.
8.От 13.15 ч. – за гараж № 8 (осем) с площ 20.60 кв.м.(двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв.(хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
9.От 13.30 ч. – за гараж № 9 (десет) с площ 20.60 кв.м.(двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв. (хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС
10.От 13.45 ч. – за гараж № 10 (десет) с площ 20.60 кв.м.(двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв.(хиляда двеста петдесет и пет лева), (хиляда четиристотин и десет лева), без ДДС.
11.От 14.00 ч. – за гараж № 11 (единадесет) с площ 20.60 кв.м. (двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв. (хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
12.От 14.15 ч. – за гараж № 12 (дванадесет) с площ 20.60 кв.м. (двадесет квадратни метра, шестдесет квадратни сантиметра) и начална тръжна цена в размер на 1 255.00 лв. (хиляда двеста петдесет и пет лева), без ДДС.
13.От 16.30 ч. – за гараж № 13 (тринадесет) с площ 30.00 кв.м. (тридесет квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 827.00 лв. (хиляда осемстотин двадесет и седем лева), без ДДС.
14.От 16.45 ч. – за гараж № 14 (четиринадесет) с площ 30.00 кв.м. (тридесет квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 827.00 лв. (хиляда осемстотин двадесет и седем лева), без ДДС.
15.От 17.00 ч. – за гараж № 15 (петнадесет) с площ 30.00 кв.м. (тридесет квадратни метра) и начална тръжна цена в размер на 1 827.00 лв. (хиляда осемстотин двадесет и седем лева), без ДДС.
Началната тръжна цена за всяка гаражна клетка е определена в съответствие с чл. 41 от ЗОС, а данъчната оценка за гаражни клетки № 1-12 възлиза на 353.90 лв. (триста петдесет и три лева, деветдесет стотинки) и за гаражни клетки № 13-15 възлиза на 515.40 лв. (петстотин и петнадесет лева, четиридесет стотинки)
Сделките са необлагаеми по ЗДДС.
Имотът върху който се отстъпва право на строеж се намира на ул."Рила" № 64Б (до жилищен блок на ул."Рила" № 14), актуван е с АОС № 3040/23.03.2010 г. и върху него има монтирани гаражни клетки тип "Терзиев" без градоустройствен статут.
Номерацията на гаражните клетки, предмет на настоящата заповед е съгласно издадена виза на главния архитект на Община Свищов, неразделна част от тръжните документи. Депозитът за участие в търга, представляващ 20 % от началната тръжна цена съответно за гаражни клетки от № 1-12 включително е в размер на 251.00 лв.(двеста петдесет и един лева) и за гаражни клетки от № 13-15 включително, в размер на 365.40 лв.(триста шестдесет и пет лева, четиридесет стотинки). Депозитът за участие следва да се внесе по IBAN BG76SOMB91303336682201 при "Общинска банка" АД – клон Свищов, BIC код – SOMBBGSF, до края на работния ден, предхождащ търга.
Таксата за закупуване на тръжните документи за всеки обект в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС, се плаща на касата в "Информационен отдел", до края на работния ден, предхождащ търга. Получаването на тръжната документация се извършва от директор дирекция "УССДОП и П".
Крайният срок за приемане на тръжните документи е 17.00 ч. на предхождащия търга работен ден в "Общински информационен център", след заплащане на таксата за тях и определения депозит.
Спечелилите участници следва да внесат:
-достигнатата продажна цена за обекта без ДДС,
-2.5 % данък придобиване на имота по възмезден начин по ЗМДТ върху достигнатата цена, без ДДС
-2 % режийни разноски върху достигнатата цена, без ДДС,
-сума по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси,
-разходите по изготвяне на оценката, съгласно чл. 51 от НРПУРСОС, с включен ДДС.
При неявяване на кандидати обявявам повторни търгове на 30.07.2010 г. и 03.08.2010 г., при същите условия, място и час.
Настоящата да се публикува във в."Дунавско дело" и постави на информационното табло в сградата на общината.
Кмет: (п) Ст.Благов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания