Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ - ЗАПОВЕД № 611-РД-01-03

ОБЩИНА – СВИЩОВ
З А П О В Е Д
№ 611-РД-01-03
Гр. Свищов,06.07.2010 година
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 26, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и в изпълнение на Решение № 919/26.05.2010 г., Протокол 58 на Общински съвет Свищов,
Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2010 г. в зала № 18 на Община Свищов за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
1.От 10.00 часа – за незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ХХІІІ – 3592 (двадесет и трети- три хиляди петстотин деветдесет и две) кв.83 (осемдесет и трети) по ПУП на гр. Свищов, одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г., Протокол 24 на Общински съвет – Свищов, находящ се на ул."П.Парчевич" № 11 А (на юг от детската градина на ул."Цар Борис") с площ 526 кв.м.(петстотин двадесет и шест квадратни метра), отреден за жилищно строителство, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.3592 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка три пет девет две), по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК София, с площ 526 кв.м. (петстотин двадесет и шест квадратни метра).
Имотът е актуван с АОС № 3036/17.03.2010 г.
Началната тръжна цена, определена в съответствие с чл. 41 от ЗОС, възлиза на 59 000.00 лв.(петдесет и девет хиляди лева), без ДДС, а данъчната е 5 743.90 лв. (пет хиляди седемстотин четиридесет и три лева, деветдесет стотинки).

2.От 10.30 часа – за незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ V (пети) кв. 159 (сто петдесет и девети) по ПУП на гр. Свищов, одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г., Протокол 24 на Общински съвет – Свищов, находящ се на ул."Черни връх" № 84 (до фирма "Устрем"), с площ 1 119 кв.м.(хиляда сто и деветнадесет квадратни метра), отреден за "Обществено обслужващи дейности", представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.131 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно три едно), по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК София, с площ 1 118 кв.м. (хиляда сто и осемнадесет квадратни метра).
Имотът е актуван с АОС № 1794/11.03.2009 г.
Началната тръжна цена, определена в съответствие с чл. 41 от ЗОС, възлиза на 83 000.00 лв.(осемдесет и три хиляди лева), без ДДС, а данъчната е 10 746.20 лв. (десет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева, двадесет стотинки).
Депозит за участие в търговете, представляващ 20 % от началната тръжна цена съответно 11 800 лв. (единадесет хиляди и осемстотин лева) за първия имот и 16 600 лв. (шестнадесет хиляди и шестстотин лева) за втория имот, следва да се внесе по IBAN BG76SOMB91303336682201 при "Общинска банка" АД – клон Свищов, BIC код – SOMBBGSF, до края на работния ден, предхождащ търга.
Сумите следва да постъпят по посочената сметка до края на работния ден, предхождащ търга.
Сделките са облагаеми по ЗДДС.
Таксата за закупуване на тръжните документи за всеки имот в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС, се плаща на касата в "Информационен отдел", до края на работния ден, предхождащ търга. Получаване на тръжната документация се извършва от директор дирекция "УССДОП и П".
Крайният срок за приемане на тръжните документи е 17.00 ч. на предхождащия търга работен ден в "Общински информационен център", след заплащане на таксата за тях и определения депозит.
Спечелилите участници следва да внесат по сделките:
-достигнатата продажна цена за обекта с включен ДДС,
-2.5 % данък придобиване на имота по възмезден начин по ЗМДТ върху достигнатата цена, без ДДС
-2 % режийни разноски върху достигнатата цена, без ДДС,
-сума по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси,
-разходите по изготвяне на оценката, съгласно чл. 51 от НРПУРСОС, с включен ДДС.
При неявяване на кандидати обявявам повторни търгове на 29.07.2010 г. и 05.08.2010 г., при същите условия, място и час.
Настоящата да се публикува във в."Дунавско дело" и постави на информационното табло в сградата на общината.
Кмет: (п) Ст.Благов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания