Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметство с. Козловец, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 17/05 юли 2010 г.

На основание Решение № 920/26.05.2010 г. протокол № 58 на Общински съвет - Свищов и чл. 67 ал. 1 от НРПУРСОС откривам процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Общински терен с площ от 16.00 кв. м. за поставяне на временно съоръжение по реда на чл. 56 ал. 2 от ЗУТ - павилион за "тото-пункт", находящ се в УПИ I, КВ. 52 по РП на с. Козловец, общ. Свищов съгласно скица № 113/11.05.2010 г. и виза на гл. архитект от 11.05.2010 г. с първоначален месечен наем 1.00 (един) лев за квадратен метър без ДДС или общо 16.00 (шестнадесет) лева без ДДС.
Търгът да се проведе на 26.07.2010 г. от 14.00 часа в кметство с. Козловец, ул. "Стара планина" № 30. Депозитът за участие в размер на 20 % от първоначалния наем, плащане на касата на кметство с. Козловец. Таксата за закупуване на тръжните документи е в размер на 50.00 лева без ДДС. Получаване на тръжните документи от кметство с. Козловец.
Оглед на обекта - всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка до Кмета на с. Козловец.
Крайният срок за приемане на тръжните документи е 17.00 часа на предхождащия търга работен ден в кметство с. Козловец, след заплащане на таксата за тях и определения депозит. Предложението за месечен наем на обекта да се представи в запечатан плик пред комисията по провеждане на търга, в деня и часа на провеждането му.
При непровеждане на търга на 26.07.2010 г. определям следваща дата 02.08.2010 г. при същите условия.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение. Да се постави на информационните табла в сградата на общината и кметство с. Козловец и да се побликува във вестник "Дунавско дело"
Кмет: (п) К. Яламова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания