Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Днес заседава Общински съвет - Свищов

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.06.2010 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Промени в състава и ръководството на постоянни комисии към Общински съвет – Свищов.
3. Приемане на годишния финансов отчет на "Общински пазари – Свищов" ЕООД за 2009 година.
4. Приемане на годишния финансов отчет на "Общински пазари – Свищов" ЕООД в ликвидация за 2009 година.
5. Подпомагане дейността на ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856".
6. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
7. Разпореждане с ПОС.
8. Разпореждане с ЧОС – 3 бр.
9. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Свищов за 2010 г.
10. Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), касаеща продажби на земя на собствениците на законно построените върху нея сгради.
11. Промяна и допълнение на Решение № 792/28.01.2010 г., Прот. № 49 на Общински съвет – Свищов.
12. Определяне на наемни цени на земите от общинския поземлен фонд и по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2010/2011 г.
13. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд по плановете за земеразделяне в землищата на Община Свищов.
14. Определяне на пасищата за общо ползване на територията на община Свищов.
15. Утвърждаване на предварителен договор между Община Свищов и "Клени" ООД гр. София.
16. Отпускане на еднократни помощи – 6 броя.
17. Допълване на Наредба № 1.
18. Приватизационни въпроси.
19. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
МИЛЕН МАНОЛОВ /п/
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания