Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА: КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЯ

ОБЩИНА СВИЩОВ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № 411-РД-01-03/ 15.05.2010 година на Кмета на Община Свищов

О Б Я В Я В А

КОНКУРС
за заемане на длъжността "Директор" на Исторически музей – Свищов

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Степен на завършено образование – висше;
Изисквана минимална образователна степен – магистър;
Минимален професионален опит по специалността – 5 години.
Професионално направление – история, археология, етнография.
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Начин за назначаване – конкурс.
Като предимство се счита:
Опит в областта на музейното дело и опазване на културните ценности;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Чуждоезикова подготовка;
Компютърна грамотност;
Квалификация по мениджмънт и управленски опит.

ІІ. Характер на работата:
Организира, ръководи и контролира дейността на Исторически музей Свищов като научен и културно-просветен институт. Организира изпълнението на основните функции на музея за издирване, изучаване, събиране, придобиване, съхраняване, документиране и популяризиране на културните ценности в община Свищов.

ІІІ. Документи за кандидатстване:
1. Писмено заявление за участие в конкурс (по образец);
2. Професионална автобиография – оригинал;
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен (копие);
4. Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие);
5. Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие);
6. Документ за самоличност (копие);
7. Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.)
8. Свидетелство за съдимост, съгл. чл.1,т.5 от Наредба № 4/11.05.1993 г. за документите за сключване на трудов договор.
9. Концепция за развитието на Исторически музей – Свищов –дейност, структура и управление, за период от 3 години (до 30 стандартни страници), като подробно е разработена първата от тях – в 7 екземпляра в запечатан плик (бройките са съобразени с членовете на комисията).

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Свищов.
2. Събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата, музейното дело, Кодекса на труда.
Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени на посочените от тях адреси за събеседване.

V. Срок и място за подаване на документите:
Срокът за подаване на документите е тридесет дни от датата на публикуване на обявата в местен ежедневник и на електронната страница на Община Свищов http\www.svishtov.bg.
Документите се подават в стая № 11, етаж 1 в сградата на Община Свищов, отдел "Човешки ресурси, информационно обслужване и технологии", тел. 0631/609-21, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, като се представят оригиналите за сверка.
Заявления за участие, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

КМЕТ:
/Станислав Благов/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания