Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА


Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 25.02.2010 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Поемане на дългосрочен общински дълг.
2. Актуализация на бюджета на Община Свищов.
3. Промяна в състава на Съвета на директорите на "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД по заявление на член на Съвета.
4. Искане за авансово плащане по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007 – 2013 г.), за проект "Укрепване на улица "Филип Станиславов" в село Ореш".
5. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов през 2009 година.
6. Придобиване на поименни акции от Акционерно дружество с фирма "АКАДЕМИК ОЙЛ" АД.
7. Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
8. Провеждане на процедура за изменение на Подробен устройствен план в "МБАЛ Д-р Д. Павлович" ЕООД.
9. Даване съгласие за кандидатстване на МБАЛ "Д-р Д. Павлович" ЕООД по оперативна програма "Регионално развитие".
10. Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
11. Разпореждане с имоти, общинска собственост – 4 бр.
12. Разпореждане с имоти, общинска собственост – отстъпване право на строеж – 2 бр.
13. Разпореждане с имот, общинска собственост – отстъпване допълнително право на строеж за пристройка.
14. Решение за прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
16. Допълване на Решение № 792/28.01.2010 г., Прот. № 49 на Общински съвет – Свищов.
17. Отдаване под наем на Павилион, намиращ се в централното фоайе на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД гр. Свищов.
18. Придобиване на недвижим имот, чрез участие в публична продан.
19. Отпускане на еднократни парични помощи – 2 броя.
20. Приемане на Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов за 2009 година.
21. Актуализация на годишния план за приватизация за 2010 година.
22. Възлагане изготвяне на Антикризисен план за финансова стабилизация на МБАЛ "Д-р Д. Павлович" ЕООД.
23. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение: /п/

Доц. д-р РАДОСЛАВ ГАБРОВСКИ
Зам.-председател на Общински съвет – Свищов

Изготвил:
Людмила Миронова – Ст. експерт "ИО при ОбС"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания