Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Въвеждат месечен абонамент и дневна такса в забава

Въвеждат месечен абонамент и дневна такса в забавачниците

Промяната влиза в сила от 1-ви март 2010 годинаС решение на Общинския съвет бе променен размерът и начинът за заплащане на таксата за посещение на детски градини и ясли на територията на община Свищов.
От 1-ви март 2010 година родителите ще заплащат месечен абонамент в размер на 10 лева за постоянните разходи на детското заведение (като ел. енергия, горива, вода и др.) и такса за стойността на храната, включена в базов пакет от услуги, в размер 2 лева на ден - само при присъствие на детето.
Ако детето отсъства поради заболяване или домашни причини, родителите няма да заплашат дневната такса от 2 лева, при условие, че са уведомили писмено директора на съответното детското заведение до 24 часа предварително.
Съгласно приетото решение, месечен абонамент от 10 лева и дневната такса от 2 лева няма да се заплаща за деца, чийто родител или родители са с над 70% нетрудоспособност, децата на неизвестен родител, сираците и полусираците, както и децата със заболявания, посочени в списък, утвърден от здравния министър и установена степен на инвалидност, освидетелствани от ТЕЛК.
Решението предвижда облекчение и за младите родители, които са студенти в редовна форма на обучение – те са освободени от месечния абонамент и ще плащат за децата си само дневната такса от 2 лева.
50% от дневна такса се предвижда да бъде плащана за деца със загинал родител при изпълнение на служебния дълг, производствена авария или природно бедствие, за деца близнаци или тризнаци и т.н., за деца с един родител, както и за всяко второ, трето и всяко следващо дете от едно семейство, посещаващи същото или друго детско заведение на територията на общината.
В момента, съгласно гласуваните миналата година промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, родителите заплащаха за детето си такса за детска градина или ясла, съобразно своя доход – съответно по 37, 44 или 51 лева месечно.
От Общината отчитат, че през 2009 година реално изплатените средства за издръжка на детските заведения са 742 113 лева, а събраните средства от такси са едва в размер на 240 691 лева, като в посочените средства за издръжка не са включени разходите за работна заплата, осигуровки, обезщетения и пр.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания