Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обществено обсъждане за ВиК проекти

На 22-ри януари, се състоя обществено обсъждане на проекти за подобряване на публичната техническа инфраструктура на община Свищов. По-конкретно, тема на обсъждането бяха два проекта на Община Свищов, свързани с ВиК сектора, финансирането на които администрацията предлага да бъде осъществено чрез поемане на общински дълг.
Въпреки широката медийна разгласа, обсъждането почти не бе уважено с присъствие от обикновените граждани. На него, освен представителите на администрацията и медиите, дойдоха общински съветници, кметове на кметства, специаллисти от ВиК – Свищов, както и свищовският народен представител от ПП ГЕРБ инж. Аспарух Стаменов, който обясни, че присъства като гражданин, депутат и бивш изпълнителен директор на ВиК – Свищов.
"Подобряването на ВиК съоръженията и осигуряването на качествена питейна вода за населението на община Свищов са сред най-важните ни приоритети.", заяви в началото на общесвеното обсъждане кметът на Общината Станислав Благов, определяйки предложените проекти като високо приоритетни за изпълнение.
Техническите параметри на проектите и информация относно финансовото състояние на Община Свищов и възможностите й за поемане на дълг в началото накратко представиха заместник-кметовете инж. Мария Дочева и Емил Димитров.
Първият от проектите е "Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов - І-ви етап от преходен водоем V=4000 куб. м. до превключвателна шахта № 2 при В 70 (км. 6 + 002)". Община Свищов е кандидатствала с този проект пред програма ФАР, но поради отнемане на акредитацията на едноименната агенция в страната ни, проектът не получава финансиране. През 2008 г., след активно настояване от страна на Общината МРРБ финансира изпълнението на ІІ етап на проекта, и той вече е финализиран. За окончателното решаване на проблемите с подаването на питейната вода и намаляване на загубите по трасето обаче е необходимо да бъде изпълнен и І-вия етап, чиято стойност възлиза на 2 324 000 лева.
По данни на ВиК - Свищов магистралният водопровод от с. Вардим до град Свищов е с дължина 11 222 м и е положен през 1975 година. През последните години авариите по него зачестяват вследствие на амортизацията и изтекъл срок на годност.
Вторият проект, обект на общественото обсъждане бе проекта за изграждане на "Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор" в град Свищов. Общината е кандидатствала за безвъзмездна финансова помощ с идеен проект по Оперативна програма "Околна среда 2007-20013 г." Съгласно изискванията на прорамата 2,47% от общите допустими разходи за проекта, представляващи сума в размер на 702 500 лева, трябва да бъде осигурена от бюджета на Община Свищов като собствено съфинансиране на проекта.
Така общата стойност на проектите, възлиза на 3 026 500 лева с ДДС. Съгласно предложението на общинската администрация, сумата може да бъде подсигурена чрез дългосрочен банков кредит с инвестиционно предназначение в размер до 3 000 000 лева и собствени приходи в размер на 26 000 лв., като обезпечението на кредита ще е от бъдещи собствени приходи на Община Свищов и обща изравнителна субсидия.
Припомнено бе, че през последните години Община Свищов демонстрира много добра финансова политика, нулева задлъжнялост в края на всеки отчетен период и стабилен преходен остатък между годишните бюджети, както и че има вече успешен опит в поемането и обслужването на дългове – Свищов реализра успешно един от първите облигационни заеми, с който е подновена част от ВиК мрежата в града, със заем от ПУДООС е закупена техника и съдове за сметосъбиране и поддържане на чистотата, с дългосрочен общински дълг от 2006 година е изпълнена рехабилитация на част от улиците в града.
Пръв след представената фактология в залата се изказа инж. Кирил Найденов, бивш заместник-кмет по инфраструктура и благоустройство в Свищов. Той подкрепи предложението, заявявайки, че изпълнението на тези проекти е много важно и ще донесе големи ползи за гражданите на общината. След него думата бе взета и от депутата инж. Аспарух Стаменов, който оспори проектите като най-спешни за изпълнеие. Според него, по-приоритетен за подмяна е напорния водопровод и за него трябва най-напред да се осигури финансиране. Според Стаменов е рано да се поема и дълг за пречиствателната станция за отпадни води, тъй като проектът е само идеен.
В отговор кметът Станислав Благов и заместник-кметът Емил Димитров поясниха, че за ремонт на напорната част на водопровода и изграждане на пречиствателна станция за питейна вода вече е подаден проект и се преговаря с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и като народен представител от управляващата партия, Свищов и гражданите на общината, ще разчитат на своя депутат да съдейства за одобрението на проекта пред министерството. Що се отнася до изграждането на пречиствателна станция за отпадни води, заместник-кметът инж. Мария Дочева посочи, че съгласно европейското законодателство, Свищов е трябва да има такова съоръжение.
Срещу предложения вариант за финансиране се изказа и общинският съветник Петър Петров, който настоя да бъдат търсени други начини за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на проектите – като привличане на външни инвеститори, например. Своите притеснения от поемане на общински дълг, изказа и общинският съветник Васил Илиев, който също настоя да бъдат потърсени други начини за набавяне на средства за изпълнение на проектите. Опасения за висока цена на водата след въвеждане в експлоатация на станцията за отпадни води в залата сподели бившият Главен инженер на ВиК инж. Петров.
"Не винаги цената е най-важна.", опонираха му кметът на свищовското село, което дълги години има проблеми с водоснабдяването - Хаджидимитрово Нестор Иванов и бившия ВиК инженер от същото село Пенчо Колев, които заявиха, че населението на Свищов трябва да бъде подсигурено с вода, като същевременно се търсят начини за решаване на ВиК проблемите и в селата Хаджидимитрово, Горна Студена и Драгомирово, чиито жители от години са на воден режим.
"Дебатите станаха твърде политически и фокусът ни се измести от основната тема.", обобщи на финала, след близо 3-часови дебати бившият заместник-кмет инж. Станислав Димитров и обяви, че според него, предложените проекти са приоритетни и трябва да бъдат изпълнени, затова подкрепя поемането на дълг за тях.
Обявено бе, че всеки който има въпроси или възражения, може да ги заяви писмено в тридневен срок от провеждането на обсъждането, адресирайки ги до кмета, и в тридневен срок трябва да получи писмен отговор от градоначалника.
Поемането на общински дълг за двата ВиК проекта ще бъде обсъдено и в заседание на Общинския съвет.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания