Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ: Приети планове на новообразувани имоти

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Община Свищов, на основание чл. 28б, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, съобщава на всички заинтересовани лица, че с протоколи от 12.11.2009 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети планове на новообразуваните имоти, попадащи в терени по § 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи в землището на гр. Свищов, ЕКАТТЕ 65766 – кадастрални единици 77,79,78,80 и 84,86,92 в местността "Стъклен".
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в Община Свищов и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения до кмета на общината в срок до 12.02.2010 г.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания