Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че НА 22.01.2010 ГОДИНА ОТ 13,00 ЧАСА В ЗАЛА № 1 НА ОБЩИНА СВИЩОВ, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, чл. 3 и чл. 4 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА СВИЩОВ.
І. Проекти за подобряване на публичната техническа инфраструктура на Община Свищов, както следва:
1. Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов - І-ви етап от преходен водоем V=4000 куб. м. до превключвателна шахта № 2 при В 20 (км. 6 + 002).
Съществуващият магистрален водопровод от с. Вардим до град Свищов е с дължина 11 222 м и е положен през 1975 година. По данни на експлоатационното дружество "ВиК Свищов" ЕАД през последните години са зачестили авариите по него вследствие на амортизацията му и изтеклия срок на годност, което налага да се търси възможност за гарантирано подаване на питейната вода и намаляване на загубите по трасето.
През 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи изпълнението на обект "Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, ІІ етап – от превключвателна шахта №2 при В20 до РШ за съществуващ водоем V=2500 м3 (при стадиона) гр. Свищов", който вече е реализиран. За окончателното решаване на проблемите с подаването на питейната вода и намаляване на загубите по трасето е необходимо осигуряване на финансиране и за реализация на І-вия етап.
Стойност на І-ви етап от проекта: 2 324 000 лева.
2. Съ-финансиране на изграждането на "Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор" в град Свищов.
Град Свищов е включен в списъка с агломерации, който е съставна част от Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС на Европейския съюз. Съгласно изискванията на Директивата изграждането на ПСОВ е заложено в Общинския план за развитие на Община Свищов 2007 - 2013 г. и за нея е изготвен идеен инвестиционен проект.
За осигуряване на необходимите средства в съответствие с Решение № 403 от 26.11.2008 г. на Общинския съвет, Община Свищов е кандидатствала за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-20013 г." Съгласно изготвения към предложението анализ "разходи – ползи", размерът на финансовите средства за изпълнение на проекта, който следва да бъде осигурен чрез безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма е 97.53% от общите допустими разходи по проекта, в съотношение 80% - съ-финансиране от Кохезионния фонд и 20% - национално съ-финансиране от държавния бюджет. Остатъкът, а именно 2.47% от общите допустими разходи за проекта, представляващи сума в размер на 702 500 лева, трябва да бъде осигурена от бюджета на Община Свищов.
Стойност на съ-финансирането: 702 500 лева.
ІІ. Обща стойност на проектите: 3 026 500 лева с ДДС.
ІІІ. Начин на финансиране и размер на дълга:
1. Дългосрочен банков кредит с инвестиционно предназначение в размер до 3 000 000 лева.
2. Собствени приходи в размер на 26 500 лева.
ІV. Начин на обезпечаване: Бъдещи собствени приходи на Община Свищов и обща изравнителна субсидия.
Всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в административната сграда на Община Свищов – стая 27, на всички заинтересувани лица ще бъде осигурен достъп до материалите към проектите.

КМЕТ: ……/п/…….
/СТАНИСЛАВ БЛАГОВ/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания