Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Сградите в режим на етажна собственост- в регистър

Всички сгради в режим на етажна собственост трябва да бъдат вписани в публичен регистър в Общината, съгласно Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, който влезе в сила от 1-ви май 2009 година и Наредба № 3 на МРРБ от 17.06.2009 год.
За целта, съгласно действащата нова законова уредба, в срок най-късно до 1-ви февруари 2010 година, всички собственици на обекти в сгради в режим на етажна собственост трябва да свикат Общо събрание на собствениците, на което да определят свои форма на управление и управителни органи, да приемат Правилник за вътрешния ред на етажната собственост, съгласно примерен правилник, утвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, както и да създадат Книга на собствениците - по утвърдения образец от МРРБ.
За да бъде вписана дадената сграда в публичния регистър в Общината, в Общинския информационен център трябва да бъде подадено заявление по образец.
Заявлението се подава от председателя на Управителния съвет или Управителя на етажната собственост, а придружаващите документи са според това какъв орган на управление е избран. Законът предлага два варианта – Общо събрание или Сдружение на собствениците.
Ако е избрано управление на етажна собственост от Общо събрание, придружаващите документи са: копие от протокола на Общото събрание на собствениците, заверен от председателя/управителя на Управителния съвет и представена негова лична карта за сверяване на самоличността.
При избрано управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците, се представят: списък на собствениците, участващи в сдружението, съдържащ трите им имена и адреса им в етажната собственост, копия от протокола на учредителното събрание и приетото споразумение, заверени от председателя/управителя на Управителния съвет, както и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
В 14-дневен срок от внасяне на заявлението общинската администрация ще проверява получената информация и ще вписва данните в регистъра. Ако бъдат установени неточности, законовият срок за отстраняването им е 7 дни. При неотстраняване на същите в 7-дневен срок, кметът на общината ще постановява мотивиран отказ за вписване.
Всички необходими образци на документи могат да се получат в Информационния център на Община Свищов, съобщиха още от администрацията. За повече информация гражданите могат да се обръщат към главния инженер на Общината инж. Емил Стаматов и Марин Крачунов – старши специалист "ПРП" към дирекция "АПИОУПЕВ" - на място в Общината или на телефони 68 118 и 68 142.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания