Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект "Достоен живот" - ОБЯВА 1

Проект "Достоен живот" – Община Свищов
BG 051PO001-5.2.04-0103-C0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВА

АКО ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ИЛИ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Трябва да подадете:

1.Молба в свободен текст до Кмета на Община Свищов - адрес гр. Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2
2.Копие на документ за самоличност.
3.Автобиография
4.Мотивационно писмо
5.Копие от Диплома за завършено образование
6.Копие от трудова или осигурителна книжка.
7.Свидетелство за съдимост.
8.Медицинско свидетелство.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ
«СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ» И «ДОМАШЕН ПОМОЩНИК»?

Дейностите "Социален асистент" и "Домашен помощник" се предоставят поотделно и/или заедно, съобразно потребностите на потребителите. Социалните асистенти и домашните помощници обслужват двама или повече преки потребители.

Със социалните асистенти и домашните помощници ще бъдат сключени трудови договори. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден и/или под формата на почасови услуги. Като домашни помощници и социални асистенти ще бъдат наети лица търсещи работа, както от работещи, учещи, пенсионирани лица и/или членове на семействата на обслужваните. Наетите по проекта лица ще бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги.

Социалните услуги се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.
Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от Комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в Общината, ръководителят на проекта, проектният асистент и местни експерти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания