Местни данъци и такси - Община Свищов
ВИД  ПЛАЩАНИЯ
ШИФЪР
Патентен данък и данък върху таксиметровите превози на пътници

441400
Данък недвижими имоти
442100
Данък върху наследството
442200
Данък МПС
442300
Такса битови отпадъци
442400
Данък придобиване на имушества, по дарения и възмезден начин

442500
Туристически данък
442800
Други данъци
443400
Глоби
446500
Такса административно обслужване
448007
"ОБЩИНСКА БАНКА" АД

Филиал - гр. Свищов

IBAN: BG92SOMB91308436682244

BIC: SOMBBGSF
Забележка:
За Община Свищов при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,00 /три/ на сто върху оценката на прехвърляното имущество
<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2020 г. - DS

Плащания на задължения за данъци
и такса битови отпадъци
могат да се извършват и
на касите на "Български Пощи" ЕООД,
и  "Изипей" АД в цялата страна.