Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА КЪМ ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

Месечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 година

ЗАПОВЕД № 1677-РД-01-03/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Свищов за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 година.

ПОКАНА за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов

Месечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 30.09.2017

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 31.08.2017

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 31.07.2017

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 30.06.2017

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-274/25.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г.

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО на община Свищов за 2016 г.

Одитен доклад № 0100306117 за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на община Свищов за 2016 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2017 година

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТ ФОНД „ФЛАГ“ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С РЕГ. № 49362 ОТ 06.04.2017 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2017 Г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 28.02.2017 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2017 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2016 г. (.PDF)

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2017 Г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 г. (.PDF)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2016 г. (.PDF)

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2016 г. (.PDF)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 г. (.PDF)

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. (.PDF)

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100303716 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. (.PDF)

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 г. (.PDF)

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0590300115 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF)

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.12.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.11.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.10.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.09.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.08.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.07.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.06.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.05.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.04.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.03.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 28.02.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.01.2014 Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2013 Г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 31.03.2014 Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 и /или чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/

ФИНАНСОВ МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.01.2014 Г.

Бюджет на Община Свищов 2014

ЗАПОВЕД №: 1451-РД-01-03/13.11.2013 година за провеждане на 29-ти Ноември 2013 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2014 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица

Годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Свищов

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2013 Г.

П О К А Н А за заключително публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и проекта за бюджета на Общината за 2013 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.

П О К А Н А за заключително публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. и проекта за бюджета на Общината за 2012 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.

Годишен финансов отчет за 2011 г. на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания