Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.04.2018 ГОДИНА [2018-05-15 17:09:09]

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА [2018-05-15 17:08:46]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 28.02.2018 ГОДИНА [2018-05-15 17:08:25]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.01.2018 Г. [2018-05-15 17:08:02]

Тримесечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 година [2018-03-01 16:02:48]

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА КЪМ ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ [2018-02-12 16:20:57]

ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ [2018-02-12 16:20:21]

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г. [2018-02-05 11:32:24]

Месечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 година [2018-02-02 15:25:05]

ЗАПОВЕД № 1677-РД-01-03/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Свищов за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 година. [2017-12-18 10:49:15]

ПОКАНА за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов [2017-12-18 10:46:32]

Месечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 година [2017-11-16 14:03:18]

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 30.09.2017 [2017-11-06 13:41:03]

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 31.08.2017 [2017-10-06 13:40:42]

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 31.07.2017 [2017-11-06 13:40:20]

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 30.06.2017 [2017-11-06 13:39:58]

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-274/25.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г. [2017-09-25 13:35:42]

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО на община Свищов за 2016 г. [2017-08-17 14:17:39]

Одитен доклад № 0100306117 за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на община Свищов за 2016 г. [2017-08-17 14:16:56]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2017 година [2017-07-27 13:40:21]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТ ФОНД „ФЛАГ“ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С РЕГ. № 49362 ОТ 06.04.2017 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. [2017-07-04 09:27:57]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2017 Г. [2017-05-11 14:32:14]

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 Г. [2017-05-11 12:40:34]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 28.02.2017 Г. [2017-03-20 16:13:22]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г. [2017-03-14 09:16:38]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-03-14 15:27:55]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2017 Г. [2017-02-28 09:34:55]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г. [2017-02-28 13:36:52]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2016 г. (.PDF) [2017-02-16 16:04:41]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2016 г. (.PDF) [2017-02-16 16:04:11]

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2017 Г. [2017-02-01 10:59:36]

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 г. (.PDF) [2016-11-14 16:53:46]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ [2016-11-11 16:49:14]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2016 г. (.PDF) [2016-09-26 14:06:20]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2016 г. (.PDF) [2016-09-26 14:05:54]

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 г. (.PDF) [2016-08-10 13:18:41]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2016 г. (.PDF) [2016-08-10 13:18:21]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2016 г. (.PDF) [2016-06-07 11:12:36]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 г. (.PDF) [2016-06-07 11:12:07]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2016 г. (.PDF) [2016-06-07 11:11:46]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2016 г. (.PDF) [2016-06-07 11:11:18]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 г. (.PDF) [2016-06-07 11:09:15]

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. (.PDF) [2016-06-07 13:14:22]

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100303716 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. (.PDF) [2016-06-07 13:13:16]

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г. [2016-02-01 10:18:05]

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г. [2016-02-01 10:17:06]

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г. [2016-02-01 10:16:08]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2015 г. (.PDF) [2015-12-17 10:14:58]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2015 г. (.PDF) [2015-11-17 10:14:19]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 г. (.PDF) [2015-10-05 10:11:25]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2015 г. (.PDF) [2015-08-31 16:51:03]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2015 г. (.PDF) [2015-08-31 16:50:35]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 г. (.PDF) [2015-08-28 14:33:28]

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0590300115 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF) [2015-08-28 13:51:19]

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF) [2015-08-28 13:50:33]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2015 г. (.PDF) [2015-06-22 10:57:30]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2015 г. (.PDF) [2015-05-21 10:56:48]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 г. (.PDF) [2015-04-22 10:56:02]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2015 г. (.PDF) [2015-03-20 10:55:16]

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2015 г. [2015-02-24 10:53:36]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. [2015-03-11 11:39:42]

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. [2015-03-10 14:07:41]

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. [2015-02-26 11:19:15]

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ [2015-02-26 11:18:30]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.12.2014 Г. [2015-02-17 12:25:32]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.11.2014 Г. [2015-02-17 12:25:16]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.10.2014 Г. [2015-02-17 12:24:50]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.09.2014 Г. [2015-02-17 12:24:32]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.08.2014 Г. [2015-02-17 12:24:14]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.07.2014 Г. [2015-02-17 12:23:58]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.06.2014 Г. [2015-02-17 12:23:30]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.05.2014 Г. [2015-02-17 12:23:13]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.04.2014 Г. [2015-02-17 12:22:56]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.03.2014 Г. [2015-02-17 12:22:30]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 28.02.2014 Г. [2015-02-17 12:22:14]

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.01.2014 Г. [2015-02-17 12:21:25]

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ [2015-01-29 11:08:24]

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2013 Г. [2014-08-05 13:58:53]

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 31.03.2014 Г. [2014-06-19 11:22:18]

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 и /или чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ [2014-03-13 14:45:01]

ФИНАНСОВ МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.01.2014 Г. [2014-01-21 09:58:40]

Бюджет на Община Свищов 2014 [2014-02-12 14:35:23]

ЗАПОВЕД №: 1451-РД-01-03/13.11.2013 година за провеждане на 29-ти Ноември 2013 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2014 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица [2013-11-19 11:50:46]

Годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Свищов [2013-06-04 16:10:54]

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2013 Г. [2013-03-26 15:52:57]

П О К А Н А за заключително публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и проекта за бюджета на Общината за 2013 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица. [2013-01-10 10:18:44]

П О К А Н А за заключително публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. и проекта за бюджета на Общината за 2012 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица. [2012-01-09 09:35:50]

Годишен финансов отчет за 2011 г. на Община Свищов [2012-07-12 11:15:27]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания