Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Съобщение съгл. чл. 62, ал. 1 от Закона за водите по Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект: река Дунав при Община Свищов

ЗАПОВЕД № 1072-РД-01-03 от 24.6.2016 г. за определяне на спечелил търг за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот от землището на с. Б. Сливово, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 1071-РД-01-03 от 24.6.2016 г. за определяне на спечелил търг за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот от землището на с. Б. Сливово, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 1070-РД-01-03 от 24.6.2016 г. за определяне на спечелил търг за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот от землището на с. Б. Сливово, Община Свищов

МОЛБА ЗА ЗАВЕРКА НА ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖ ( .PDF )

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО § 4, ал.1, т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ( .PDF )

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧЛ. 140 ОТ ЗУТ (.PDF )

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ВЪТРЕШНО КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА ( .PDF )

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТРОЕЖ ОТ ПЕТА КАТЕГОРИЯ ( .PDF )

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на удостоверение за административен адрес ( .PDF )

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на удостоверение за идентичност на имот ( .PDF )

ЗАЯВЛЕНИЕ - за предоставяне на копие в цифров вид ( .PDF )

З А Я В Л Е Н И Е - за регистриране на технически паспорт ( .PDF )

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на разрешение за строеж ( .PDF )

ИСКАНЕ - За регистриране на строеж от IV категория ( .PDF )

ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект - по Чл. 143 и 144 от ЗУТ ( .PDF )

ЗАЯВЛЕНИЕ за Протокол за груб строеж ( .PDF )

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица за недвижим имот ( .PDF )

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на удостоверение за съборена сграда ( .PDF )

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания