Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Други

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ЗАПОВЕД № ОХ-355/24.04.2018 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА [2018-05-04 17:03:14]

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА [2018-04-26 10:56:28]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 63-РД-01-03/24.01.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-02-20 14:47:24]

ЗАПОВЕД № 63-РД-01-03/24.01.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА [2018-02-20 14:46:55]

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА [2018-01-30 10:56:44]

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2017 - 31.12.2017 г. [2018-01-11 15:55:49]

ЗАПОВЕД № 1231/30.11.2017 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА [2017-12-06 15:33:43]

ЗАПОВЕД № 1231/30.11.2017 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ [2017-12-06 15:34:04]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ О Б Я В А за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина [2017-11-14 15:21:32]

О Б Я В А за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина [2017-11-14 15:21:05]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ О Б Я В А за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина [2017-11-14 15:20:33]

О Б Я В А за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина [2017-11-14 15:20:03]

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017 г. за Обяваване на ванантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба [2017-09-20 11:00:26]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ [2017-03-10 16:01:19]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 188-РД-01-03/27.02.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ. [2017-03-09 14:58:33]

Вътрешни правила за регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности в Община Свищов по отношение на проекти, финансирани от ЕС. [2017-03-08 08:51:45]

ЗАПОВЕД № 188-РД-01-03/27.02.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА. [2017-03-07 10:36:03]

Доклад за постъпили жалби, сигнали и предложения в Община Свищов през 2016 г. [2017-01-05 14:32:33]

Доклад за постъпили жалби, сигнали и предложения в Община Свищов през 2015 г. [2016-02-09 14:31:10]

Обява на Министерство на отбраната за открита процедура по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военно морските сили и ВВМУ "Никола Вапцаров". [2017-02-13 17:17:55]

Заповед № ОХ-115 от 06.02.2017 година на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности в 68-ма бригада "Специални сили". [2017-02-13 17:16:42]

План 2016 година за обучение на служителите от администрацията по дирекции и отдели. [2016-01-20 16:47:32]

Анализ и обобщение на проучване за удовлетвореност на гражданите от 2016 година [2016-06-19 12:49:25]

Цели на администрацията за 2016 година. [2016-01-14 12:22:56]

Отчет за изпълнението на ежегодните цели по управление на общинската администрация за 2015 година [2015-04-08 12:21:31]

Цели на администрацията за 2015 година. [2015-01-15 12:19:19]

Анализ и обобщение на проучване за удовлетвореност на гражданите от 2015 година [2015-04-15 12:15:06]

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.06.2016 - 30.11.2016 г. [2016-12-14 09:59:37]

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ [2016-03-19 12:50:04]

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ [2016-04-24 12:50:14]

ЗАПОВЕД № 230-РД-01-03 от 02.02.2016 г., относно длъжностните лица, извършващи проверки при получаване сигнали за измами, нередности и корупция. [2016-02-03 09:56:55]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-01-20 13:51:11]

Доклад от одит на Система за Управление ((СУ)) [2016-12-15 13:39:28]

ОБЯВА, ЗАПОВЕД И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕДТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА [2017-01-24 11:41:00]

ХАРТА НА КЛИЕНТА [2016-11-28 10:53:28]

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В РАЙОНИТЕ НА УЧИЛИЩАТА , ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-11-07 12:26:53]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) [2016-09-21 15:40:20]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) [2016-09-21 15:37:24]

СПИСЪК С МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, които ще се проведат на 06.11.2016 г. [2016-09-13 13:27:21]

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ на територията на Община Свищов във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, които ще се проведат на 06.11.2016 г. [2016-09-13 13:26:56]

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 Г. [2016-08-23 13:23:14]

Проект за дневен ред на заседание на Общински съвет Свищов, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 15,00 часа [2016-06-24 09:52:53]

Отчет за дейността на Общински съвет Свищов и на неговите комисии за периода 09.11.2015 - 30.05.2016 г. [2016-06-20 15:41:46]

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-05-30 14:11:21]

Доклад от сертификационен одит ИСО 9001:2008, проведен на 26 и 27 май 2016 г. [2016-05-30 10:16:53]

ПРОЕКТ на Стратегия за ВОМР на Сдружението - за обсъждане и приемане от ОС на МИГ Ценово-Свищов [2016-05-20 14:08:16]

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на МИГ „Ценово - Свищов“ за приемане на Стратегия за ВОМР на Сдружението [2016-05-20 14:20:54]

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на МИГ „Ценово - Свищов“ за приемане на Правила и ред за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имущество [2016-05-20 14:18:44]

Дневен ред на заседание на Общински съвет Свищов, което ще проведе на 26.05.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Община Свищов [2016-05-20 13:26:58]

Информация за разпределение на средства по стандарти по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2016 година [2016-02-29 16:58:54]

ОБЯВА за Решение № 67/25.02.2016 г. на Административен съд В. Търново за нищожност на разпоредби в НАРЕДБА 1 на Община Свищов [2016-04-11 09:43:50]

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Дунавско дело" ЕООД + документи и формуляри за попълване при кандидатстване (.pdf) [2016-03-18 12:41:07]

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжност Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост“ при Община Свищов по Заповед № 232-РД-01-03 от 02.02.2016 г. [2016-03-09 14:22:15]

ЗАПОВЕД № 178-РД-01-03/28.01.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТ 2016 НА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 322 "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" [2016-02-29 11:25:19]

Вълшебна коледна приказка на децата от I-ви "В" клас при СОУ "Д. Благоев" - гр. Свищов 2015 г. [2015-12-31 11:19:39]

КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2015-12-29 16:46:07]

Резултати от проведена ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015” [2015-12-28 10:03:08]

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015” [2015-12-14 16:14:56]

ОБЯВА за обществено обсъждане на „МУЛТИ ТРЕЙД“ ЕООД на проект за ПУП - ПРЗ по плана на гр. Свищов [2015-11-17 09:45:50]

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН „ ГЕОРГИ БЕЙКОВ” СВИЩОВ 2015 [2015-10-14 10:55:41]

Заповед № 1138-РД-01-03/03.09.2015г. на Кмета на Община Свищов за определяне местата за обявяване на избирателните списъци. [0000-00-00 00:00:00]

Заповед № 1137-РД-01-03/03.09.2015г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес [0000-00-00 00:00:00]

ЗАПОВЕД № 1081-РД-01-03/27.08.2015 Г. ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПАЛЕНЕ НА ОГЪН, НА СУХИ ТРЕВИ, СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ И ДРУГИ [2015-08-31 16:49:31]

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА, във връзка със Заповед № 946-РД-01-03/22.07.2015г. на Кмета на Община Свищов [2015-08-26 14:22:13]

Покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК [2015-08-20 14:20:59]

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ №22/09.07.2015 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ЗВЕНО "ОБРАЗОВАНИЕ" [2015-08-17 09:29:32]

Тръжна документация за приватизация на обособен обект в с. Алеково, Община Свищов (с включени образци на документи по процедурата) - .doc формат [2015-07-31 13:14:02]

ЗАПОВЕД № 858-РД-01-03/08.07.2015 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 2 "КАЛИНА МАЛИНА" В ГРАД СВИЩОВ [2015-07-08 11:16:39]

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 2 "КАЛИНА МАЛИНА" В ГРАД СВИЩОВ [2015-07-08 11:16:15]

Образец „Професионален опит“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “ [2015-06-04 10:31:28]

Образец „Декларация“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “ [2015-06-04 10:31:00]

Образец „Заявление за участие“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “ [2015-06-04 10:30:28]

ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД (.PDF) Приложени образци (за попълване) на документи за кандидатстване по обявата [2015-07-15 13:27:37]

ЗАПОВЕД № ОА04-4299 от 21.4.2015 г. за настъпване на пожароопасен сезон от 25.4.2015 г. до 30.10.2015 г. в горските територии от Област В. Търново [2015-04-27 09:48:52]

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ № 18/17.02.2015 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ЗВЕНО "ОБРАЗОВАНИЕ" [2015-03-24 10:05:47]

ЗАПОВЕД № 211-рд-01-03/23.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА РЕКА ДУНАВ И ВСИЧКИ ОТКРИТИ ВОДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2015-03-23 14:59:03]

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2015 година [2015-03-09 15:26:16]

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2015 година [2015-03-09 15:25:38]

ЗАПОВЕД № 1402-РД-01-03 от 01.12.2014 г. относно: Мерки за ограничаване опасността от заболяването Инфлуенца по птиците да навлезе на територията на Община Свищов [2014-12-02 14:34:37]

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ ОТ ПОЕТИЧНИЯ КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ" И НАГРАДАТА "ДУНАВСКО ЗЛАТНО ПЕРО” [2014-09-30 09:07:38]

Удостоверение, даващо право за гласуване на граждани с изтекли документи за самоличност. [2014-09-29 14:04:56]

ЗАПОВЕД № 1143- РД-01-03 от 23.09.2014г. - избирателна секция 042800006, с адрес ОУ „Филип Сакелариевич”, ул. „Алеко Константинов” N 24, за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат. (.pdf) [2014-09-24 15:11:28]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) [2014-08-22 15:28:54]

ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК във връзка с изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. [2014-08-22 14:49:44]

Заповед № 1019-РД-01-03/11.08.2014 г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес. [2014-08-13 14:41:44]

АКТ за установяване на административно нарушение №10 от 21.07.2014 г. [2014-08-13 12:59:22]

ПОСЛАНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ [2014-08-01 16:35:47]

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията [2012-09-10 11:13:23]

Заповед № 3080/19.12.2006 г. на Кмета на Община Свищов, с която утвърждава: 1. Контролни дейности, свързани с информационните технологии в Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 2. Вътрешни правила за прилагане на системата на двойния подпис; 3. Програма за изпълнение на стратегията на Министерски съвет за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006г. 4. Инструкция за деловодната дейност в Община Свищов; 5. Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Свищов; 6. Етичен кодекс на общинския служител [2013-02-11 10:45:20]

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008 [2013-11-22 10:40:54]

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008 [2012-11-23 10:38:27]

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008 [2011-11-25 10:37:45]

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008 [2010-11-10 10:36:56]

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2000 [2009-11-18 10:35:06]

"ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДЕЦАТА СИ" [2014-05-15 09:03:38]

З А П О В Е Д № 292-РД-01-03 от 04 април 2014г. [2014-04-25 06:56:04]

AKT за установяване на административно нарушение №9/12.03.2014 г. [2014-04-17 08:08:35]

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2014 година [2014-03-07 17:20:38]

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2014 година [2014-03-07 17:19:40]

Информация за Проект №DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г. [2012-08-24 14:56:07]

Протокол на журито от класиране на участниците за наградите в „ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН „ГЕОРГИ БЕЙКОВ“ СВИЩОВ 2013“ [2013-10-30 09:26:55]

ОФЕРТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС СПРАВОЧНИК [2013-10-09 09:27:35]

Примерен Договор на одобрен за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии. [2013-07-02 15:47:41]

Формуляр за кандидатстване за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии. [2013-07-02 10:25:16]

Заявление за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии. [2013-07-02 15:45:58]

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. СВИЩОВ [2013-03-26 17:03:28]

ЗАПОВЕД 205-РД-01-03 от 12.3.2013 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците - „33-ти Свищовски полк", с участък ОК 765 до ОК 933 до кръстовището с ул."Студентска", съгласно одобрения проект за временна организация на движението, при спазване на изискванията на Наредба 3/16.08.20Юг. на МРРБ. Изпълнението на видовете работи следва да започне от 13.03.2013г. и да завърши до 12.04.2013г. .pdf [2013-03-12 16:32:46]

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ [2013-03-05 12:37:10]

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2013 година [2013-03-01 12:24:45]

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2013 година [2013-03-01 15:11:35]

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение № 285/30.08.2012 г., Прот. № 18 [2012-10-10 13:41:08]

ЗАПОВЕД 1266-РД-01-03 / 05.9.2012 г. за начало на гроздоберна кампания 2012 г. и беритба на винени сортове грозде, предназначени за производство на вино. [2012-09-13 09:55:59]

ЗАПОВЕД №1264-РД-01-03 от 25.10.2011 г. [2011-10-25 14:58:48]

ЗАПОВЕД №1221-РД-01-03 от 19.10.2011г. [2011-10-19 14:47:24]

З А П О В Е Д №1217-РД-01-03 от 18.10.2011 г. [2011-10-24 14:14:37]

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД. [2011-08-12 08:53:30]

СПИСЪК НА ФАКТИТЕ, СВЕДЕНИЯТА И ПРЕДМЕТИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ, КОИТО СЕ КЛАСИФИЦИРАТ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИЧНО ОГЛАСЯВАНЕ [2011-06-24 15:49:45]

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 2010 г. [2011-06-24 15:48:36]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СВИЩОВ НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННАТАСИГУРНОСТ [2011-06-24 15:47:05]

М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КАПИТАЛА НА КОИТО ОБЩИНА СВИЩОВ ИМА МАЖОРИТАРНО УЧАСТИЕ [2011-06-24 15:46:42]

М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА [2011-06-24 15:46:20]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания