Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стратегически документи

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г. [2017-11-24 15:45:04]

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г. [2017-11-24 15:44:46]

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г. [2017-11-24 15:44:23]

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ, В СИЛА ОТ 15.02.2017 Г. [2017-03-30 16:17:18]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2016 г. [2016-03-01 09:11:02]

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2016 г. – 2019 г. [2016-03-01 09:10:35]

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията [2016-08-01 09:09:45]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, И ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ № 410/21.12.2016 Г., ПРОТОКОЛ № 27 [2017-01-31 09:49:15]

О Т Ч Е Т за 2016 година в изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община Свищов (2015-2019). [2017-01-12 16:59:49]

СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020 [2016-06-15 09:55:10]

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ В СИЛА ОТ 05.10.2016 Г. [2016-10-05 13:22:49]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г. [2016-02-24 13:00:38]

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 г. [2016-02-24 12:56:49]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МАНДАТ 2015-2019 г. [2016-02-08 10:25:56]

Годишен доклад за 2014 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Свищов (2014-2020) [2015-04-03 13:18:43]

О Т Ч Е Т за изпълнение на Програмата за управление на Община Свищов (2011-2015) за 2014 година [2015-02-03 13:16:24]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2015 [2015-02-26 10:30:00]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2014-2020) [2014-07-01 14:34:50]

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2014-07-01 15:57:21]

ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. [2014-07-01 14:28:08]

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2012-2015 Г. [2012-02-27 11:39:54]

О Т Ч Е Т за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов (2011 - 2015) през 2013 година [2014-01-29 10:44:56]

Стратегическа прогноза за развитието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион Свищов-Зимнич. [2013-09-02 08:57:21]

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ [2012-01-09 13:44:56]

Дългосрочна маркетингова стратегия за промотиране на туристически обект "НОВЕ" [2013-04-04 16:00:00]

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 2012 – 2014 г. [2013-03-26 17:06:09]

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУПЦ, ОВЧА МОГИЛА 2011- 2015 година [2013-03-26 17:05:01]

Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година в Община Свищов [2013-03-26 17:04:24]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2012 Г. [2013-02-28 13:44:29]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2011-2015 [2013-02-22 15:17:27]

ИЗВАДКА ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2007 г. - 2013 г.) [2011-06-24 15:51:52]

ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2011-06-24 11:11:30]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания