Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

РЕГИСТЪР на Заявленията за категоризация на туристическите обекти на територията на Община Свищов. Актуален към 06.11.2019 г.

РЕГИСТЪР на издадените Разрешения за строеж - актуален към 30.09.2019 г.

РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи - актуален към 30.09.2019 г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Свищов

20-29 РЕГИСТЪР на домашните кучета на територията на Община Свищов актуален към 10.04.2019 г.

26-20 Публичен РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки с имоти

33-42-7 Регистър на публична общинска собственост 2009-2018 г.

42-1-5 РЕГИСТЪР частна общинска собственост актуален към 03.01.2019 г

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз актуален към м. Февруари 2018 г. (pdf)

17-35 Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз актуално към 20.11.2017 г

37-18 Регистър на държавен план-прием в профилираните и професионалните гимназии, средните и обединени училища на територията на общината за учебната 2017/2018 г.

36-53 Регистър на върнатите за ново обсъждане Решения на Общински съвет – Свищов

35-29 Регистър на бездомните кучета на територията на Община Свищов

34-33 Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

32-42-6 Регистър на публична общинска собственост 1997-2009

25-26-36 Регистър на категоризираните туристически обекти - места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

24-49 Регистър на спортните клубове

23-30 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2017 г.

22-46 Регистър на разрешителни за водовземане

21-19 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Свищов

19-47 Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

18-37 Регистър на концесиите

16-23 Регистър на търговските дружества

15-41 Регистър на обществените поръчки по ЗОП - 2017

14-41 Регистър на обществените поръчки - събиране на оферти с обява 2017

13-51 Регистър на язовирите на територията на Община Свищов

12-44 Регистър на пчелини и пчелни семейства на територията на Община Свищов

11-31 Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Свищов

10-22 Разпределение на пасища, мери от общинския поземлен фонд

9-56 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Свищов

8-54 Списък второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

7-22 Разпределение на пасища, мери от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване

6-48 Регистър на социалните институти и услуги на територията на Община Свищов

5-40 Регистър на недвижимите културни ценности в Община Свищов

4-38 Регистър на културните институти в Община Свищов

3-27 Регистър на военните паметници на територията на Община Свищов

2-34 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

1-24 Регистър на разрешителни за рекламно-информационни елементи в Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания