Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на пред проектно проучване за проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и съпътстващите го проучвания- Fast Dunabe" /pdf/
(2018-01-29 16:43:03)

"Нетехническо резюме на Допълнен ДОВОС „Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“
(2018-01-12 11:32:48)

"Допълнителен Доклад за оценка за съвместимост за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“" и приложения към него
(2018-01-12 11:31:42)

"Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“" и приложения към него
(2018-01-12 11:30:21)

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-1309/24.10.2017 Г. ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
(2017-10-24 13:43:37)

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1111/19.09.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПРЗ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65766.703.49 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ - ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ
(2017-09-19 10:23:39)

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
(2017-09-18 16:52:04)

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ
(2017-08-01 14:04:45)

Инвестиционно предложение: „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300”
(2017-07-31 12:03:46)

Уведомление вх. № 08-00-242/11.05.2017 г. относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение "План за застрояване с обхват ПИ 328008 и 328007 в землището на с. Вардим, община Свищов
(2017-05-15 11:59:28)

ОБЯВЛЕНИЕ за открит обществен достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ (.pdf)
(2016-12-06 12:39:05)

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ (.pdf)
(2016-12-05 11:31:29)

ОБЯВЛЕНИЕ за открит обществен достъп за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в ПИ 104011“ в землището на с. Царевец, Община Свищов (.pdf)
(2016-12-01 11:28:52)

ОБЯВА за Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС, на предприятие с местонахождение на площадката град Свищов, Западна индустриална зона
(2016-10-18 13:47:41)

Съобщение изх. №ПВ4-00054/30.09.2016 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ Плевен за предстоящото изменение на Разрешително №13140194 от 21.05.2012 г.
(2016-10-05 14:22:58)

ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС към инвестиционно предложение „Автогара, пункт за технически прегледи и автомивка и гараж“в УПИ II от кв. 36 по Плана на гр. Свищов
(2016-09-10 14:05:46)

„Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов“ и допълнение към ПННЗДУНВВАВ (.pdf)
(2016-07-25 14:20:36)

ОБЯВА с Изх. № 32-00-49/25.07.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към„Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов“ и допълнение към ПННЗДУНВВАВ (.pdf)
(2016-07-25 14:02:05)

Общинска програма по опазване на околната среда 2015-2020 в Община Свищов - към ОБЯВА с Изх. № 08-00-905/14.07.2016 г. (.PDF)
(2016-07-14 16:29:05)

ОБЯВА с Изх. № 08-00-905/14.07.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма по опазване на околната среда 2015-2020 (.pdf)
(2016-07-14 14:32:58)

РЕШЕНИЕ № ЕО -16/2016 г. на Министъра на МОСВ Ивелина Василева, относно преценка за необходимостта от ОВОС на проект за Стратегия за ВОМР на МИГ „Ценово-Свищов“
(2016-06-13 13:03:55)

Писмо вх. № 24-00-308/10.06.2016 г. от ОДБХ Велико Търново относно третиране срещу комари
(2016-06-10 11:44:00)

Уведомително писмо изх. № 08-00-76/09.06.2016 г. от Община Белене и Уведомително писмо изх. № 488/09.06.2016 г. от Областна Дирекция по безопасност на храните град Плевен за въздушно третиране срещу комари на 10 километровата зона по поречието на река Дунав
(2016-06-09 08:25:46)

Общинска програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов - към ОБЯВА с Изх. № 32-00-82/30.05.2016 г. (.PDF)
(2016-06-01 15:30:34)

ОБЯВА с Изх. № 32-00-82/30.05.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов (.PDF)
(2016-06-01 15:29:20)

ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС към инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“ в землището на с. Морава, Община Свищов
(2016-05-26 14:28:52)

Документи и информация към ОБЯВА с Изх. № 08-00-457/01.04.2016 г. за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и Доклад за качеството и състава на генерираните битови отпадъци в Община Свищов
(2016-04-01 14:46:50)

ОБЯВА с Изх. № 08-00-457/01.04.2016 г. за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и Доклад за качеството и състава на генерираните битови отпадъци в Община Свищов
(2016-04-01 10:29:49)

ОБЯВА за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Свищов“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
(2016-02-04 16:21:28)

СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2016 г. относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Отглеждане на 20 000 бройлери в съществуваща птицеферма и съществуващ свинарник“,
(2016-01-25 15:18:42)

ОБЯВА за достъп до документация към инвестиционно предложение на „Драгажен флот - Истър“ АД
(2015-11-18 14:15:53)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 26-00-772/24.07.2015 Г.
(2015-07-24 10:46:45)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ.№ 26-00-331/24.03.2015 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА ГРАДИНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ
(2015-03-27 11:11:45)

Съобщение във връзка с издаване на комплексно разрешително на „Свилоза“ АД
(2015-01-15 10:52:11)

Община Свищов и Екобулпак АД оптимизират системата за разделното събиране на отпадъци
(2014-09-29 09:53:19)

ОБЯВА за открит обществен достъп до документация за преглеждане на разрешително за експлоатация на „Свилоцел“ ЕАД
(2014-09-16 14:46:41)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на мост“
(2014-08-08 10:34:38)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на нова линия за производство на дървесни пелети“ в гр. Свищов на площадката на „Свилоза“ АД
(2014-08-01 10:31:36)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на ферма за отглеждане на бройлери"
(2014-08-01 10:30:14)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Газификация на супермаркет „Пени Маркет“ (PDF)
(2014-07-25 16:52:40)

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: "Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ Радост“, находяща се в УПИ I „за детска градина”, кв. 114, по плана на гр. Свищов.
(2014-07-16 12:39:10)

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: : Благоустрояване и озеленяване на Парк Радост, находящ се в УПИ II, кв. 114, идентификатор на имота по КККР – 65766.702.4634.
(2014-07-16 12:37:22)

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение
(2014-07-08 15:39:13)

Съобщение на Община Свищов относно инвестиционно намерение за „Прокарване на търсещ сондаж Р-1 Овча могила, землище на с. Козловец, общ. Свищов, обл. В. Търново
(2014-07-07 11:03:54)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - частна общинска собственост: язовир „Банкова воденица” 2 – поземлен имот № 000024 в землището на с. Морава, община Свищов
(2014-05-30 10:46:09)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - частна общинска собственост: язовир – „Ливадето”, поземлен имот № 000218 в землището на с. Драгомирово, община Свищов
(2014-05-30 10:44:58)

Решение № 01/П-ОС/2014 на РИОСВ Велико Търново за прекратяване процедура по преценяване начина на процедиране за инвестиционно предложение
(2014-03-12 14:31:34)

Съобщение за инвестиционно намерение. В Община Свищов е постъпило заявление от Диян Тошев Тодоров за инвестиционно намерение за изграждане на обект „Преустройство на гараж в склад за търговия на едро с препарати за растителна защита – ПИ № 150013 с ЕКАТТЕ 00237 в землището на с. Алеково, община Свищов”. Срокът за изразяване на становища от заинтересуваните лица е 14 дни.
(2013-12-02 13:20:12)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВАТА ИВИЩА ОТ УЧАСТЪК 539-ТИ ДО 540-ТИ КМ. ОТ РЕКА ДУНАВ И В РАМКИТЕ НА С. ВАРДИМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА "СОРТОВИ СЕМЕНА" АД /СРЕЩУ ЧИТАЛИЩЕТО/ ДО ЛОДКОСТОЯНКАТА"
(2013-03-15 10:56:52)

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2012 – 2015 Г.
(2013-02-25 11:16:08)

СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
(2013-01-21 15:55:13)

Решение № ВТ-54-ПР/2012 г. на Директора на регионалната инспекция по околната среда и води за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия” с местоположение: ПИ с идентификатор № 65766.418.134 в землището на гр. Свищов, община Свищов на „БИО ТЕЦ“ ЕООД, гр. Свищов.
(2012-10-24 14:07:38)

Решение № ВТ-50-ПР/2012 г. от 21.9.2012 г. на РИОСВ - В. Търново по преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за производство на пара"
(2012-10-03 11:05:56)

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГР. СВИЩОВ
(2012-08-13 14:02:22)

РЕШЕНИЕ № ВТ - 32 - ПР/2012 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС
(2012-07-06 09:18:10)

Решение № ВТ-17-ПР/2012 г. от 20.04.2012 г. на Директора на РИОСВ - Велико Търново по преценяване необходимостта от оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изкупуване на пластмаса и стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
(2012-05-03 14:09:41)

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №ВТ-03-ПР/2012 г.от 18.01.2012 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, съгласно което не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на напоителна система за капково напояване на зеленчукова градина с обща площ 66 дка”, което ще се реализира в ПИ №104004 и 104009 в местността “Царевско дере” в землището на село Царевец, община Свищов. Решението е изложено на таблото в сградата на Община Свищов и e публикувано на интернет страницата на общината - www.svishtov.bg, в раздел “Електронни документи”.
(2012-02-03 13:16:42)

РЕШЕНИЕ № ВТ-01-ПР/2012 г. за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на баба за производство на брикети и въглища" в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на гр. Свищов
(2012-01-25 15:18:06)

РЕШЕНИЕ № ВТ-66-ПР/2011 г. за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения" на "ГОРЧИВКА"ЕООД, гр. Свищов за масив с. Совата
(2012-01-09 09:49:25)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Решение № 38-ПР/2011 г. на Министерство на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Възстановяване на блатото “Кайкуша”, имот № 000017, ЕКАТТЕ 53672, в землището на с. Ореш, община Свищов” с възложител ДПП “Персина”.
(2011-10-31 13:26:58)

ЗАПОВЕД № 992 ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА РЕКА ДУНАВ
(2011-06-24 13:04:22)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА
(2011-06-24 13:02:16)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания