Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Конкурси

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" В ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" В ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" В ОБЩИНА СВИЩОВ\r\n

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс относно Р Е Ш Е Н И Е № 927/17.09.2018 г., за удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

Р Е Ш Е Н И Е № 927/17.09.2018 г., относно удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 893/26.07.2018 г.

Kонкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 893/26.07.2018 г.

Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КЛУБ \"ПИТАНКИ\", във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, Проект „Да успеем всички заедно“ на Община Свищов.

ЗАПОВЕД № 1192-РД-01-03/12.09.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ, ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ /СОЦИАЛЕН РАБОТНИ/ В СОЦИАЛНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВИЩОВ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на \"Медико-техническа лаборатория - Свищов\" ЕООД и документи за участие в конкурса

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на \r\n„Комунално строителство и поддръжка” ЕООД \r\n\r\n

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на \r\n„Дунавско дело” ЕООД \r\n

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА \"НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ\" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по ОП НОИР 2014-2020, Проект „Да успеем всички заедно“ и съгласно Заповед № 260-РД-01-03/17.03.2017 г. на кмета на Община Свищов.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ \"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ\" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ \"ЗОРНИЦА\" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ \"ЗОРНИЦА\" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания